A Different View on design

gilfun.ir/

تحقیق لانه سازی مورچه ها

پست شماره 7007
10:22 , سه شنبه 22 فروردين 1396

تحقیق لانه سازی مورچه ها

 

مورچه ها برای ساخت لانه سه فعالیت مشخص از خود بروز می دهند. ابتدا برای یافتن مکانی مناسب جهت ساختن لانه تلاش می کنند . هر مورچه به محض رسیدن به فضایی که کمی بالاتر از سطح زمین قرار دارد شروع به ترشح بزاق می کند و خاک را به بزاق خود آغشته می کند. بدین ترتیب گلوله های کوچک خاکی با بزاق خود می سازند. علیرغم خصلت کاملا تصادفی این رفتار، نتیجه تا حدی منظم است. در پایان این مرحله در منطقه ای محدود تپه های بسیار کوچک مینیاتوری از این گلوله های خاکی آغشته به بزاق شکل می گیرد. پس از این، همه تپه های مینیاتوری باعث می شوند تا مورچه ها رفتار دیگری از خود بروز دهند.

 

توجه :