مقاله کامل در مورد GIS چیست؟

عضویــت در خبـرنـامه ما
شمـا میتوانیـد بــا ثبــت ایمـیل خـود درکـادر زیر ، آخــرین مطالب سایــت را درایمیــل خـود دریــافت کنیـد

آخریــن اخبار تکست آهنگ
The last Text-Ahang News

خبر درگذشت حمیرا خواننده خوش صدای کشورمون

دانلود رایگان کتاب جام جهانی در جوادیه به صورت pdf

First Modern Olympic Games

عکسهای جدید رعنا آزادی ور در اسفند 94

دانلود آهنگ جدید وانتونز به نام فدا سرت

دانلود آهنگ Power Music به نام Party (1,2,3,4,5,6)

عکسهای جذاب بازیگران سریال شهرزاد با نوشته های زیبا

عکسهای جدید رامبد جوان و همسرش نگار جواهریان

جدیدترین عکسهای مریم قاسمی

دانلود کلیپ های کوتاه طنز درین درین قسمت 1 تا 17

اطلاعیـــه سایـــت :
  • قالب حرفه ای سایــت تکست آهنگ همینک بر روی سایت قرار گرفت
  • سایت تکست آهنگ به دو روش در خمدت کاربران عزیز میباشد هم به صورت دانلود آهنگ و هم به صورت متن آهنگ
  • منتظر امکانات و ایده های جدید باشید

 

مقاله کامل در مورد GIS چیست؟

 

 

 

سیستماطلاعاتجغرافیایی (GIS) سیستمیاستمتشكلازدادهها،روشهاوالگوریتمها،سختافزار،نرمافزار،نیرویانسانیوشبكهكهبرایورود،مدیریت،تحلیلونمایش "اطلاعاتجغرافیایی" مورداستفادهقرارمیگیرد

 

بخش دانلود

دانلود فایل ورد تحقیق

لینک دانلود: 
gis چیست

فرمت فایل :  doc / فایل ورد

.

 

 

سیستماطلاعاتجغرافیایی (GIS) سیستمیاستمتشكلازدادهها،روشهاوالگوریتمها،سختافزار،نرمافزار،نیرویانسانیوشبكهكهبرایورود،مدیریت،تحلیلونمایش "اطلاعاتجغرافیایی" مورداستفادهقرارمیگیرد.
مولفههای GIS
نرمافزار
سختافزار
نیرویانسانی
داده
شبكه
روشهاوالگوریتمها
لزوماستفادهازسیستماطلاعاتجغرافیایی
سیستماطلاعاتجغرافیاییابزاریقدرتمندبرایكاربادادههایمكانیمیباشد. در GIS دادههابصورترقومینگهداریمیشوندلذاازنظرفیزیكیحجمكمتریرانسبتبهروشهایسنتی (مانندنقشههایكاغذی) اشغالمیكنند.دریك GIS بااستفادهازتواناییهایكامپیوترمقادیربسیارعظیمیازدادههارامیتوانباسرعتزیادوهزینهنسبتاًكمنگهداریوبازیابینمود. قابلیتكاركردنبادادههایمكانیواطلاعاتتوصیفیمربوطبهآنهاوتركیبانواعمختلفدادههادریكآنالیزوباسرعتزیاد،باروشهایدستیسازگارنمیباشد.تواناییاجرایآنالیزهایمكانیپیچیده،مزیتهایكمیوكیفیرابرای GIS فراهممیكند. انجامپردازشهایتكراریبادرنظرگرفتنشرایطمختلفبرایدستیابیبهنتیجهبهینه،تنهاتوسطكامپیوترامكانپذیرمیباشدكهمیتوانداینگونهعملیاتراباسرعتزیادوهزینهنسبتاكمانجامدهد. اینتواناییتجزیهوتحلیلدادههایمكانیاستكه GIS راازدیگرسیستمهایگرافیكیكامپیوتری (computer aided design) مجزامیسازد.امكانانجامآنالیزهایپیچیدهبامجموعهدادههایمختلفمكانی (spatial) وغیرمكانی (non-spatial) بصورتتوأم،مهمترینقابلیت GIS میباشدكهنمیتوانآنراباروشهایدیگرمثلروشهایآنالوگانجامداد.تواناییتجزیهوتحلیلتوأمدادههایمختلف،امكانایجادواستفادهازاطلاعاتزمینمرجعرابهشكلیكاملاًمتفاوتباگذشتهرافراهممیسازد. نهتنهاامكانتركیبمجموعهدادههایمختلفوجودداردبلكهروشهایمختلفرانیزمیتوانبایكدیگرتركیبنمودمثلاًروشهایجمعآوری،رسیدگیوممیزیوبهروزرسانیدادههارامیتوانبایكدیگرتركیبنمود. مثلاًوقتیكهتغییریدركاربرییامالكیتیكقطعهزمینواردسیستم GIS میشود،اینسیستممیتوانددقتتغییراتراكنترلنمودهوسپسنقشهوجداولمربوطهرابهروزدرآورد. بدینترتیبكاربران GIS میتواننداطلاعاتجدیدتررادراختیارداشتهوباتوجهبهنیازهایشانآنرابكارگیرند.
مؤلفههایسیستماطلاعاتجغرافیایی
۱- ورودیدادهها (Data Input)
مؤلفهورودیدادهها،آنهاراازشكلموجودشانبهشكلقابلاستفادهدر GIS تبدیلمیكند. دادههایزمینمرجع،معمولابهشكلنقشههایكاغذیوجداولیازاطلاعاتتوصیفیفایلهایالكترونیكازنقشههاواطلاعاتتوصیفیمربوطبهآنها،عكسهایهواییویاتصادیرماهوارهایمیباشند. واردنمودندادههاممكناستبهراحتیتغییرفرمتیكفایلویابسیارپیچیدهباشد. ایجادپایگاههایبزرگدادههاممكناست۵تا۱۰برابرسختافزارونرمافزار GIS هزینهدربرداشتهباشد. بهطوركلیمرحلهواردنمودندادههابسیاروقتگیروپرهزینهبودهوممكناستماههاویاحتیسالهابهطولانجامد. قبلازاینكهمرحلهواردنمودندادههاآغازشود،روشهایواردكردنایندادههاواستانداردهایكیفیتبایددقیقاموردتوجهقرارگیرند. روشهایمختلفواردنمودندادههابایدبراساسپردازشهاییكهقراراسترویدادههاانجامگیرند،استانداردهایموردنظربرایدقتوخروجیهاییكهقراراستتهیهگردندموردارزیابیقرارگیرند.
۲- مدیریتدادهها (data management)
مدیریتدادههایكیازمولفههای GIS بودهوشاملتوابعیبرایذخیره،نگهداریوبازیابیاطلاعاتموجوددرپایگاهدادههامیباشد. روشهایگوناگونیبرایسازماندهیدادههابهصورتفایلهاییكهكامپیوتربتواندآنهارابخواندوجوددارند. ساختاردادهها(data structure) روشیاستكهدادههابراساسآنسازماندهیمیشوندوچگونگیارتباطفایلهابایكدیگر (سازماندهیپایگاهدادهها)،تعیینكنندهمحدودیتهایموجوددربازیابیاطلاعاتوسرعتعملیاتبازیابیمیباشند.درهنگامارزیابیسازماندهیدادههابایدنیازهایكوتاهمدتودرازمدتكاربراندرنظرگرفتهشوند. اینارزیابیبایدتوسطشخصیانجامگیردكهدرروشهایطراحیوتجزیهوتحلیلپایگاهدادههای GIS‌ متخصصباشد.
۳- تجزیهوتحلیلوكاربادادهها (data manipulation and analysis)
توابعمربوطبهتجزیهوتحلیلوكاربادادههادریك GIS،تعیینكنندهاطلاعاتیهستندكهمیتواندتوسطاینسیستمایجادشود. لیستیازقابلیتهایموردنیازبهعنوانجزئیازنیازمندیهایسیستمبایدتعریفشوند. مسئلهایكهمعمولاًپیشبینینمیشودایناستكهایجاد GIS دریكسازمانتنهاباعثاتوماسیونبعضیفعالیتهایخاصنمیگردد،بلكهممكناستراهوروشیكهسازمانبراساسآنكارمیكندرانیزتغییردهد. برایپیشبینیروشتجزیهوتحلیلدادههادریك GIS نیازبهدخالتكاربراندرمشخصنمودنتوابعوعملكردهایلازمبرایسیستممیباشد.
۴- خروجیدادهها (data output)
دادههایخروجیدر GIS هایمختلفازلحاظكیفیت،دقتوسهولتاستفاده،بسیارمتنوعترازقابلیتهایاینسیستمهامیباشند. دادههایخروجیممكناستبهاشكالیازقبیلنقشه،جدولیازمقادیریانوشتاربودهوبصورتكاغذی (hard-copy) ویابصورترقومی (soft-copy) ارائهگردند. توابعخروجیموردنیازبراساسنیازهایكاربرانتعیینمیشوندلذادخالتكاربراندرمشخصنمودنخروجیهایموردنیازبسیارمهممیباشد.
تاریخچه GIS (سیستماطلاعاتجغرافیایی)
اززماناولینتمدنها،براینمایشاطلاعاتمربوطبهسطحزمینازنقشهاستفادهمیشدهاستناوبران،نقشهبردارانزمینیوارتشازنقشهبراینمایشموقعیتمكانیعوارضجغرافیاییمهماستفادهمیكردهاند. نقشهبرداریزمینوتهیهنقشهركنمهمیدرامپراطوریرومباستانبودوباسقوطامپراطوریروم،تهیهنقشهنیزدرآندورانبهفراموشیسپردهشد. تااینكهدرقرنهجدهممجدداًدولتهایاروپاییبهاهمیتتهیهنقشهبرایطراحیوبرنامهریزیاراضیپیبردندومؤسساتملیمسئولتهیهنقشهپوششیكشورهاشدند. نقشههایتوپوگرافیبراینمایشمحدودهاراضی،واحدهایاداریومرزهایملیتهیهمیگردیدند. ازآنجاكهمطالعهمنابعطبیعیگسترشیافت،نقشههایموضوع(تماتیك) نیزبراینمایشاطلاعاتیازقبیلزمینشناسی،ژئومورفولوژی،خاكوپوششگیاهیمورداستفادهقرارگرفتند. درقرنبیستمگسترشسریععلموتكنولوژیباعثتقاضایبیشتریبراینمایشسریعترودقیقترحجمهایبزرگتریازاطلاعاتجغرافیاییشد.امروزهتوسعهتكنیكهایعكسبرداریهواییوسنجشازدور،تحولیعظیمدرجمعآوریوتهیهدادههایجغرافیاییبوجودآوردهاستكهكاربردهایگستردهتریداشتهوآنالیزهایپیچیدهتریرامیطلبد. درحالحاضردادههایجغرافیاییسریعترازآنكهبتوانندتجزیهوتحلیلشوند،جمعآوریمیگردند.تاقبلازبوجودآمدنكامپیوترها،دادههایجغرافیاییبهطورسنتیبااستفادهازنقشههاوبهصورتنقاط،خطوطوسطوحترسیمشدهبررویكاغذیافیلم،نشاندادهمیشدند. عوارضارائهشدهدرنقشهتوسطسمبلهاورنگهاییكهدرلژاندنقشهتشریحمیشدند،مشخصگردیدهوگاهینیزبانوشتارهمراهبودند. بدینترتیبنقشهواطلاعاتجانبیمربوطبهآن،پایگاهدادههایجغرافیاییراتشكیلمیداد. نقشههایتماتیكمنابعطبیعیبعنوانابزاریبرایثبتوطبقهبندیمشاهداتمورداستفادهقرارمیگرفت. آنالیزهابیشتربصورتكیفیبودهوبابررسیهایبصریبرروینقشهانجاممیشد. آنالیزهایكمیصرفاًبااستفادهازخطكشجهتاندازهگیریفواصلوپلانیمتربرایاندازهگیریمساحتهاانجاممیگرفت.ایدهاستفادهازسیستمهایاطلاعاتجغرافیاییونقشههایرقومیكهقابلیتهمپوشانیلایههایاطلاعاتیمختلفراداشتهباشند،مدتهاقبلازاختراعكامپیوتربیانگردیدهاستوبهاواسطقرننوزدهممیلادیبازمیگردد. ایجادعملیسیستم GIS وكاربردیشدناینسیستمدرزمینهكاربردهایجغرافیائیدردهههای۱۹۵۰،۱۹۶۰واوایلدهه۱۹۷۰انجامشد. اولینسیستماطلاعاتجغرافیایینخستینباردركاناداتوسطدكتر Tomlinsonجهتاستفادهازآندرزمینهمدیریتجنگلهاطراحیواجراگردید. باعرضهنسلهایجدیدكامپیوتروكاهشسریعقیمتآنروندتوسعهسیستمهای GIS سرعتبیشترییافتوتاپایانآندههچندینسیستم GIS درآمریكاوكاناداتوسعهیافت.دردهه۱۹۷۰سیستمهای CAD بهسمت GIS توسعهیافتندوسیستمهایتجاری GIS بهبازارارائهگردیدند. دردهه۱۹۸۰مینیكامپیوترهابهبازارعرضهگردیدندوتوسعهسیستمهایپردازشتصاویروارتباطآنبا GIS وتوسعهپایگاههایدادههابویژهپایگاهدادهشیءگراازویزگیهایایندههبود. دردهه۱۹۹۰سیستمهایاطلاعاتجغرافیاییدرزمینههاینظیرمحاسباتموازی،مدلسازی،تلفیقسنجشازدورو GIS،پایگاهدادههایبسیاربزرگوسیستمهایهوشمندواستنتاجی(Deductive) حركتكردهوامروزهمحققینبهدنبالتوسعه Web GIS وكاربردیكردنسیستمهایخبرهوباساختارپایگاهدادهاستنتاجیوقیاسی(Inductive) میباشندبطوریكهآیكونهای GIS درسالهایآیندهحتیبررویسیستمهایعاملنظیرویندوزنیزنصبخواهندشد.

 

 

 
 

 

 
 

GIS چیست؟

 
 
 

سیستماطلاعاتجغرافیایی (GIS) سیستمیاستمتشكلازدادهها،روشهاوالگوریتمها،سختافزار،نرمافزار،نیرویانسانیوشبكهكهبرایورود،مدیریت،تحلیلونمایش "اطلاعاتجغرافیایی" مورداستفادهقرارمیگیرد.

 
 
     
 
 

 

 

 

 

 

   
 
   
 
 
 
 
   
   
 

سیستماطلاعاتجغرافیایی (GIS) سیستمیاستمتشكلازدادهها،روشهاوالگوریتمها،سختافزار،نرمافزار،نیرویانسانیوشبكهكهبرایورود،مدیریت،تحلیلونمایش "اطلاعاتجغرافیایی" مورداستفادهقرارمیگیرد.
مولفههای GIS
نرمافزار
سختافزار
نیرویانسانی
داده
شبكه
روشهاوالگوریتمها
لزوماستفادهازسیستماطلاعاتجغرافیایی
سیستماطلاعاتجغرافیاییابزاریقدرتمندبرایكاربادادههایمكانیمیباشد. در GIS دادههابصورترقومینگهداریمیشوندلذاازنظرفیزیكیحجمكمتریرانسبتبهروشهایسنتی (مانندنقشههایكاغذی) اشغالمیكنند.دریك GIS بااستفادهازتواناییهایكامپیوترمقادیربسیارعظیمیازدادههارامیتوانباسرعتزیادوهزینهنسبتاًكمنگهداریوبازیابینمود. قابلیتكاركردنبادادههایمكانیواطلاعاتتوصیفیمربوطبهآنهاوتركیبانواعمختلفدادههادریكآنالیزوباسرعتزیاد،باروشهایدستیسازگارنمیباشد.تواناییاجرایآنالیزهایمكانیپیچیده،مزیتهایكمیوكیفیرابرای GIS فراهممیكند. انجامپردازشهایتكراریبادرنظرگرفتنشرایطمختلفبرایدستیابیبهنتیجهبهینه،تنهاتوسطكامپیوترامكانپذیرمیباشدكهمیتوانداینگونهعملیاتراباسرعتزیادوهزینهنسبتاكمانجامدهد. اینتواناییتجزیهوتحلیلدادههایمكانیاستكه GIS راازدیگرسیستمهایگرافیكیكامپیوتری (computer aided design) مجزامیسازد.امكانانجامآنالیزهایپیچیدهبامجموعهدادههایمختلفمكانی (spatial) وغیرمكانی (non-spatial) بصورتتوأم،مهمترینقابلیت GIS میباشدكهنمیتوانآنراباروشهایدیگرمثلروشهایآنالوگانجامداد.تواناییتجزیهوتحلیلتوأمدادههایمختلف،امكانایجادواستفادهازاطلاعاتزمینمرجعرابهشكلیكاملاًمتفاوتباگذشتهرافراهممیسازد. نهتنهاامكانتركیبمجموعهدادههایمختلفوجودداردبلكهروشهایمختلفرانیزمیتوانبایكدیگرتركیبنمودمثلاًروشهایجمعآوری،رسیدگیوممیزیوبهروزرسانیدادههارامیتوانبایكدیگرتركیبنمود. مثلاًوقتیكهتغییریدركاربرییامالكیتیكقطعهزمینواردسیستم GIS میشود،اینسیستممیتوانددقتتغییراتراكنترلنمودهوسپسنقشهوجداولمربوطهرابهروزدرآورد. بدینترتیبكاربران GIS میتواننداطلاعاتجدیدتررادراختیارداشتهوباتوجهبهنیازهایشانآنرابكارگیرند.
مؤلفههایسیستماطلاعاتجغرافیایی
۱- ورودیدادهها (Data Input)
مؤلفهورودیدادهها،آنهاراازشكلموجودشانبهشكلقابلاستفادهدر GIS تبدیلمیكند. دادههایزمینمرجع،معمولابهشكلنقشههایكاغذیوجداولیازاطلاعاتتوصیفیفایلهایالكترونیكازنقشههاواطلاعاتتوصیفیمربوطبهآنها،عكسهایهواییویاتصادیرماهوارهایمیباشند. واردنمودندادههاممكناستبهراحتیتغییرفرمتیكفایلویابسیارپیچیدهباشد. ایجادپایگاههایبزرگدادههاممكناست۵تا۱۰برابرسختافزارونرمافزار GIS هزینهدربرداشتهباشد. بهطوركلیمرحلهواردنمودندادههابسیاروقتگیروپرهزینهبودهوممكناستماههاویاحتیسالهابهطولانجامد. قبلازاینكهمرحلهواردنمودندادههاآغازشود،روشهایواردكردنایندادههاواستانداردهایكیفیتبایددقیقاموردتوجهقرارگیرند. روشهایمختلفواردنمودندادههابایدبراساسپردازشهاییكهقراراسترویدادههاانجامگیرند،استانداردهایموردنظربرایدقتوخروجیهاییكهقراراستتهیهگردندموردارزیابیقرارگیرند.
۲- مدیریتدادهها (data management)
مدیریتدادههایكیازمولفههای GIS بودهوشاملتوابعیبرایذخیره،نگهداریوبازیابیاطلاعاتموجوددرپایگاهدادههامیباشد. روشهایگوناگونیبرایسازماندهیدادههابهصورتفایلهاییكهكامپیوتربتواندآنهارابخواندوجوددارند. ساختاردادهها(data structure) روشیاستكهدادههابراساسآنسازماندهیمیشوندوچگونگیارتباطفایلهابایكدیگر (سازماندهیپایگاهدادهها)،تعیینكنندهمحدودیتهایموجوددربازیابیاطلاعاتوسرعتعملیاتبازیابیمیباشند.درهنگامارزیابیسازماندهیدادههابایدنیازهایكوتاهمدتودرازمدتكاربراندرنظرگرفتهشوند. اینارزیابیبایدتوسطشخصیانجامگیردكهدرروشهایطراحیوتجزیهوتحلیلپایگاهدادههای GIS‌ متخصصباشد.
۳- تجزیهوتحلیلوكاربادادهها (data manipulation and analysis)
توابعمربوطبهتجزیهوتحلیلوكاربادادههادریك GIS،تعیینكنندهاطلاعاتیهستندكهمیتواندتوسطاینسیستمایجادشود. لیستیازقابلیتهایموردنیازبهعنوانجزئیازنیازمندیهایسیستمبایدتعریفشوند. مسئلهایكهمعمولاًپیشبینینمیشودایناستكهایجاد GIS دریكسازمانتنهاباعثاتوماسیونبعضیفعالیتهایخاصنمیگردد،بلكهممكناستراهوروشیكهسازمانبراساسآنكارمیكندرانیزتغییردهد. برایپیشبینیروشتجزیهوتحلیلدادههادریك GIS نیازبهدخالتكاربراندرمشخصنمودنتوابعوعملكردهایلازمبرایسیستممیباشد.
۴- خروجیدادهها (data output)
دادههایخروجیدر GIS هایمختلفازلحاظكیفیت،دقتوسهولتاستفاده،بسیارمتنوعترازقابلیتهایاینسیستمهامیباشند. دادههایخروجیممكناستبهاشكالیازقبیلنقشه،جدولیازمقادیریانوشتاربودهوبصورتكاغذی (hard-copy) ویابصورترقومی (soft-copy) ارائهگردند. توابعخروجیموردنیازبراساسنیازهایكاربرانتعیینمیشوندلذادخالتكاربراندرمشخصنمودنخروجیهایموردنیازبسیارمهممیباشد.
تاریخچه GIS سیستماطلاعاتجغرافیایی
اززماناولینتمدنها،براینمایشاطلاعاتمربوطبهسطحزمینازنقشهاستفادهمیشدهاستناوبران،نقشهبردارانزمینیوارتشازنقشهبراینمایشموقعیتمكانیعوارضجغرافیاییمهماستفادهمیكردهاند. نقشهبرداریزمینوتهیهنقشهركنمهمیدرامپراطوریرومباستانبودوباسقوطامپراطوریروم،تهیهنقشهنیزدرآندورانبهفراموشیسپردهشد. تااینكهدرقرنهجدهممجدداًدولتهایاروپاییبهاهمیتتهیهنقشهبرایطراحیوبرنامهریزیاراضیپیبردندومؤسساتملیمسئولتهیهنقشهپوششیكشورهاشدند. نقشههایتوپوگرافیبراینمایشمحدودهاراضی،واحدهایاداریومرزهایملیتهیهمیگردیدند. ازآنجاكهمطالعهمنابعطبیعیگسترشیافت،نقشههایموضوع(تماتیك) نیزبراینمایشاطلاعاتیازقبیلزمینشناسی،ژئومورفولوژی،خاكوپوششگیاهیمورداستفادهقرارگرفتند. درقرنبیستمگسترشسریععلموتكنولوژیباعثتقاضایبیشتریبراینمایشسریعترودقیقترحجمهایبزرگتریازاطلاعاتجغرافیاییشد.امروزهتوسعهتكنیكهایعكسبرداریهواییوسنجشازدور،تحولیعظیمدرجمعآوریوتهیهدادههایجغرافیاییبوجودآوردهاستكهكاربردهایگستردهتریداشتهوآنالیزهایپیچیدهتریرامیطلبد. درحالحاضردادههایجغرافیاییسریعترازآنكهبتوانندتجزیهوتحلیلشوند،جمعآوریمیگردند.تاقبلازبوجودآمدنكامپیوترها،دادههایجغرافیاییبهطورسنتیبااستفادهازنقشههاوبهصورتنقاط،خطوطوسطوحترسیمشدهبررویكاغذیافیلم،نشاندادهمیشدند. عوارضارائهشدهدرنقشهتوسطسمبلهاورنگهاییكهدرلژاندنقشهتشریحمیشدند،مشخصگردیدهوگاهینیزبانوشتارهمراهبودند. بدینترتیبنقشهواطلاعاتجانبیمربوطبهآن،پایگاهدادههایجغرافیاییراتشكیلمیداد. نقشههایتماتیكمنابعطبیعیبعنوانابزاریبرایثبتوطبقهبندیمشاهداتمورداستفادهقرارمیگرفت. آنالیزهابیشتربصورتكیفیبودهوبابررسیهایبصریبرروینقشهانجاممیشد. آنالیزهایكمیصرفاًبااستفادهازخطكشجهتاندازهگیریفواصلوپلانیمتربرایاندازهگیریمساحتهاانجاممیگرفت.ایدهاستفادهازسیستمهایاطلاعاتجغرافیاییونقشههایرقومیكهقابلیتهمپوشانیلایههایاطلاعاتیمختلفراداشتهباشند،مدتهاقبلازاختراعكامپیوتربیانگردیدهاستوبهاواسطقرننوزدهممیلادیبازمیگردد. ایجادعملیسیستم GIS وكاربردیشدناینسیستمدرزمینهكاربردهایجغرافیائیدردهههای۱۹۵۰،۱۹۶۰واوایلدهه۱۹۷۰انجامشد. اولینسیستماطلاعاتجغرافیایینخستینباردركاناداتوسطدكتر Tomlinsonجهتاستفادهازآندرزمینهمدیریتجنگلهاطراحیواجراگردید. باعرضهنسلهایجدیدكامپیوتروكاهشسریعقیمتآنروندتوسعهسیستمهای GIS سرعتبیشترییافتوتاپایانآندههچندینسیستم GIS درآمریكاوكاناداتوسعهیافت.دردهه۱۹۷۰سیستمهای CAD بهسمت GIS توسعهیافتندوسیستمهایتجاری GIS بهبازارارائهگردیدند. دردهه۱۹۸۰مینیكامپیوترهابهبازارعرضهگردیدندوتوسعهسیستمهایپردازشتصاویروارتباطآنبا GIS وتوسعهپایگاههایدادههابویژهپایگاهدادهشیءگراازویزگیهایایندههبود. دردهه۱۹۹۰سیستمهایاطلاعاتجغرافیاییدرزمینههاینظیرمحاسباتموازی،مدلسازی،تلفیقسنجشازدورو GIS،پایگاهدادههایبسیاربزرگوسیستمهایهوشمندواستنتاجی(Deductive) حركتكردهوامروزهمحققینبهدنبالتوسعه Web GIS وكاربردیكردنسیستمهایخبرهوباساختارپایگاهدادهاستنتاجیوقیاسی(Inductive) میباشندبطوریكهآیكونهای GIS درسالهایآیندهحتیبررویسیستمهایعاملنظیرویندوزنیزنصبخواهندشد.

ایرانیان باستان نقش برجسته‌ای در پایه گذاری علمنقشه برداریداشته اند. اکتشافات دریایی که از زمان گذشته انجامگرفته است موید این مطلب است . در ایران باستان می‌‌توانستندعرض جغرافیاییرا تعیین کنند ولی تعیینطول جغرافیاییبا دشواری بسیار همراه بوده است .آنها برایمسافرتهای خود نیاز به نقشه داشتند و نقشه هایی نیز بدون توجه به فواصل رسم می شدهاست .تعیین موقعیت در روی زمین و فراهم آوردن هر گونه نقشه در جهان باستان نیز نیازبه در دست داشتن ابزارها و بهره وری ا ز قواعدی داشته است .مصریان روشهایی برایاندازه گیری ارتفاع بین دو نقطه و تعیین فاصله افقی آندو داشته‌اند طناب، ترازوگونیا از ابزارهای نخستین نقشه برداری بوده‌اند و کم کم تراز و خط کش و پرگار به آنافزوده گشت.
دانشمندان ایرانی به کمک استرلاب عرض جغرافیایی و بااستفاده از ساعت آبی طول جغرافیایی را در هر نقطه از مرز اندازه گیری می‌‌کردند. ابوریحان بیرونی دانشمند بزرگ ایرانی در زمینه‌های گوناگون اندازه گیری نجومی ،وفواصل بین شهرها ،مطالعات بسیار ارزنده‌ای انجام داده است نقشه برداران قدیم برایتعیین امتداد، فاصله و زاویه وسایلی ساخته بودند که نخستین آنها ریسمان بود وهمچنین برای تعیین تراز افقی تراز هایی ساخته بودند و این تراز در طول تاریخ فرمهایگوناگونی به خود گرفته است. کهن‌ترین آن تراز آبی بوده است که نوع تکامل یافته ترآن همان شیلنگ تراز است که بناهای امروزی از آن استفاده می‌‌کنند.
دوربینتئودولیت
کرجی دانشمند ایرانی مخترع دستگاههای با ارزشیبوده است. وی را می‌‌توان مخترع نخستیندوربین تئودولیتبه شمار آورد. وی صفحه‌ای را مدرج کرده ولوله‌ای با قابلیت گردش 360 درجه برروی آن سوار کرد و این صفحه توسط زنجیری آویزانمی‌‌شد و توسط شاقولی بر روی آن عمود می‌شد که با آن زوایای بین دو نقطه رامی‌‌خواند و با استفاده از تئوریهای مثلثات ارتفاع کوه ها و اختلاف بلندی ها رابدست می‌‌آورد ..اختراع قطب نما را نیزبه ایرانیان نسبت می‌‌دهند.
مفهوم GIS
مخفف Geographic Information System به معنی سیستم اطلاعات جغرافیایی می باشد.
سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) بستری برای ذخیره ، نگهداری ، مدیریت و تجزیه و تحلیل اطلاعات جغرافیایی میباشد و جهت کار همزمان با داده هایی که وابستگی مکانی (جغرافیایی) و توصیفی دارند،طراحی شده است.
برای بهره گیری صحیح از قابلیتهای یک GIS، در درجه اول نیاز بهدرک صحیح از سیستم GIS و سپس ساختار اطلاعات در آن میباشد.جهت پیاده سازی یک سیستم GIS ، توجه به ماهیت و ساختار اطلاعات جغرافیایی متشکله آن که رکن اساسی هرسیستمGIS را تشکیل داده و توانمندیها و پتانسیلهای آن را تعیین میکند، اجتنابناپذیر است.
سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) یک سیستم کامپیوتر مبنا می باشد کهبه عنوان یک مجموعه متشکل از سخت افزار، نرم افزار، اطلاعات جغرافیایی، نیرویانسانی و مدلهای پردازش داده، به منظور تولید، ذخیره سازی، نمایش، بازاریابی،پردازش، بهنگام رسانی و... اطلاعات جغرافیایی مربوط به عوارض و پدیده های مختلف،مورد استفاده قرارمی گیرد.
وظایف اصلی یک سیستم اطلاعاتجغرافیایی
یک سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS)، اصولاً شش فعالیت اصلیزیر را شامل می‌شود‌:
ورود اطلاعات
دستکاری و ویرایش اطلاعات
مدیریت اطلاعات
پرسش و پاسخ و تجربه و تحلیل اطلاعات
نمایش اطلاعات
ورود اطلاعات
قبل از آنکه اطلاعات جغرافیاییبتوانند وارد محیط GIS شده و مورد استفاده قرار گیرند، می بایست این اطلاعات بهفرمت و ساختار رقومی قابل قبول سیستم GIS، تعدیل شوند.
منابع تولید کنندهاطلاعات مورد نیاز یک سیستم GIS :
تصاویر ماهواره ای و تکنیکهای سنجش از دور
عکسهای هوایی و تکنیکهای فتوگرامتری
نقشه برداری کلاسیک
سیستمتعیین موقعیت جهانی (GPS)
اسناد، مدارک و نقشه های موجود
دستکاری اطلاعات
استفاده از انواع داده واطلاعات مورد نیاز یک پروژه خاص GIS ، نیازمند تبدیل و دستکاری آن اطلاعات به منظورقابل استفاده نمودن آنهادر سیستم می باشد
مدیریت اطلاعات
برای پروژه های کوچک GIS، امکانذخیره سازی و مدیریت اطلاعات جغرافیایی در قالب فایلها و اطلاعات ساده وجود دارد. ولیکن هنگامیکه حجم اطلاعات زیاد باشد و همچنین تعداد کاربران سیستم از یک تعدادمحدود فراتر می‌رود، بهترین روش برای مدیریت اطلاعات، استفاده از سیستم مدیریتپایگاه داده (Database Management System) می باشد. DBMS به منظور ذخیره سازی،سازماندهی و مدیریت اطلاعات جغرافیایی در GIS مورد استفاده قرار می گیرد.
پرسشو پاسخ و تجزیه و تحلیل اطلاعات
تکنولوژیهای مرتبط با GIS
سیستمهای تولید نقشه رقومی (CAD)

سیستمهای CAD عموماً به منظور تولید و سازماندهی اطلاعات مکانی در قالب نقشه های مختلف مورداستفاده قرار می گیرند. این سیستمها نوعاً از نظر مدیریت پایگاههای اطلاعاتجغرافیایی گسترده و حجیم همچنین انجام پردازشها و تجزیه وتحلیل بر روی اطلاعات،ضعیف بوده و درخصوص مدیریت اطلاعاتی توصیفی دارای محدودیتهای می باشند.
سنجشاز راه دور (Remote Sensing)
سنجش از دور به عنوان علوم ،هنر وتکنولوژی کسب اطلاعات درخصوص پدیده های مختلف سطح زمین از طریق سنجنده هایی کههیچگونه ارتباط مستقیمی با خود پدیده ندارند، شناخته می شود. سنجنده های ماهواره اینسبت به ثبت و جمع آوری اطلاعات در قالب تصاویر ماهواره ای اقدام نموده و بااستفاده از نرم افزارها و سیستمهای پردازش تصاویر ، امکان استخراج اطلاعات و تولیدنقشه های مختلف فراهم می گرددد:
به علت فقدان ابزار مدیریت و پردازش رقومی جهتتجزیه وتحلیل اطلاعات جغرافیایی، سیستمهای فوق قابل مقایسه با GIS، نمی باشند.
سیستمهای مدیریت پایگاه داده (DBMS)
سیستمهایمدیریت پایگاه داده، به صورت خاص جهت ذخیره سازی و مدیریت انواع مختلف اطلاعات ازجمله اطلاعات جغرافیایی، مورد استفاده قرار می گیرند.
امروزه DBMS به منظورذخیره سازی و بازیابی اطلاعات، بهینه سازی و توسعه یافته اند و GIS نیز از اینابزار، برای اهداف ذخیره سازی و مدیریت اطلاعات جغرافیایی استفاده می کند. DBMS اصولاً فاقد ابزار تجزیه و تحلیل و نمایش گرافیکی اطلاعات، که در سیستمهای GIS مرسوم وجود دارد، می باشد.

Description: http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh_up/a/ab/Survey001.jpg

دلا‌یل استفاده از GIS
امروزه وجود اطلا‌عات به روز به منظور شناخت عوامل طبیعی و انسانیبا هدف بهره‌گیری از آن در برنامه ریزی توسعه پایدار امری بدیهی است. به همین دلیلاستفاده از اطلا‌عات دربعد سیستمGIS می‌تواند در موارد زیر موثر باشد:
1 -
پاسخگوئی به نیاز کاربران در کلیه زمینه ها.
2 -
ساماندهی و افزایش بهره وری ازمنابع موجود.
3 -
بهینه سازی سرمایه گذاری ها و برنامه ریزی ها.
4-
ابزاریمفید در جهت تصمیم گیری مدیران.
5 -
سرعت و دقت کار.
6 -
تعیین قابلیت‌ها یتوسعه در مناطق و مکانهای مختلف.
محدودیتهای استفاده از روشهایسنتی
استفاده از داده های جغرافیایی به طور سنتیبا استفاده از نقشه های کاغذی معایبی دارد که از جمله این محدودیت ها عبارت‌اند از:
1-
مقیاس اندازه گیری
2-
حذف اطلا‌عات
3-
هزینه زیاد
4-
زمان بربودن
5-
سرعت پائین
6-
کمبود عوارض اطلا‌عاتی و ابزارهای کاری .
ولیآیا امروزه با توجه به حجم عظیم اطلا‌عاتی باز هم به کارگیری روش قدیمی پاسخگواست. (هر چه داده‌ها گسترده‌تر و بیشتر شوند آنالیز آنها مشکل‌تر و پیچیده‌ترخواهد شد.
بنابراین مشخصه GIS ‚ سرعت عمل و به روز رسانی اطلا‌عات مطابق بافرمت های استاندارد دسترسی سریع و آسان به اطلا‌عات در حجم وسیع تجزیه و تحلیلاطلا‌عات و کاهش هزینه هاست.
تعریف علم توپولوژی:
اگر بخواهیمتوپولوژیرا به فارسی ترجمه کنیم به نظر من لغتی بهتر از "مکان شناسی" را نمی توانیم برای آن در نظر بگیریم
تعریف توپولوژی در GIS
هنگامی که شماداده های جغرافیایی را به منظور استفاده در سیستمهای GIS به صورت مدل درمی آوریدمتوجه می شوید که بعضی از داده های مدل شده می بایست دارای روابط مکانی با دیگرداده های موجود در مدل باشند.
به عنوان مثال در مدل شما ایستگاههای اتوبوسمی بایست همواره در سطوح خیابان قرار گرفته باشند و یا اینکه در هر خیابان ایجادشده می بایست حداقل چند سطل زباله وجود داشته باشد.این روابط تعریف شده در قالبقوانین توپولوژی ارائه می شوند.
در واقع توپولوژی مدلی است که اشتراک هندسیداده های موجود در یک مدل با هم را شرح می دهد و همچنین مکانیزمی را برای استقرار ونگهداری روابط مکانی بین داده های موجود در مدل ایجاد می نماید.
در نرمافزارهای GIS همچون ARC GIS توپولوژی شامل مجموعه ای از قوانین و روابط بین داده هامی باشد که با عنوان RULE شناخته می شوند که اجرای آنها باعث طراحی هر چه دقیقترمدل ژئومتریک موجود بین داده های مدل شما را تضمین می نماید.
استفاده از GIS به عنوان یکی از کاربردی‌ترین دانش‌ها
این دانش در زمینه‌های مختلفی ازجمله برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ی، زمین شناسی و معادن، کشاورزی، منابع طبیعی و غیرهکاربرد داشته و قادر است امر مدیریت و برنامه ریزی را بهبود بخشد.
همچنین بهکارگیری GIS علاوه بر سود آوری می‌تواند باعث تسریع در روند انجام کارهایبرنامه‌ریز‌ها در تشخیص موارد بحرانی و غیره گردد. از طرفی کاربران GIS در تمامسطوح وجود دارند، به طوری که مدیران، طراحان، برنامه‌ریزان، کارشناسان و حتیشهروندان عادی قادر از مزایای این سیستم سود برند.

Description: http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh_up/1/13/gps.jpg


کاربرد های GIS
1 -کاربردهای سیستم اطلاعات جغرافیائی(GIS ) در راه آهن
2 GIS
نقش و کاربرد موبایل
3 -
در صنعت خودرو
4 -
بخدمت گیریGIS در مباحث زمین شناسی
5 -
تعیین موقعیت ونمایش بلادرنگ وضعیت یکمتحرک در شبکه در حالیکه دچار عیب شده ویا بعلت سانحه متوقف گردیده است ومدیریتترافیک وسانحه به کمک یک سیستم تلفیق یافته از GIS وGPS
6 -
بررسی موضوع حریم ومدیریت زمین وآنالیز پهنه بندی و شناسایی مناطقی که حریم رعایت نگردیده و مباحثحقوقی و کاداستر
7 -
موقعیت یابی و شناسایی نقاط کور شبکه مخابراتی راه آهن (رادیویی)
8 -
تهیه گراف حرکت قطار و تنظیم برنامه حرکت قطار
9 -
مدیریت برعملکرد فعالیت نیروی انسانی
10 -
مدیریت بر تخصیص منابع انسانی(بخصوص در شرایطبحرانی)
11 -
اشتغال زایی جهت ایجاد اطلاعات رقومی و توصیفی و به روز نمودنآنها
12 -
استفاده بهینه از فضای فیزیکی و کاهش فضاهای بایگانی و ذخیره نقشه ها
13 -
بررسی تغییرات محیطی و سیاسی در راه آهن ایران در مقیاس جهانی
14 -
ایجاد نمودن ضوابط استاندارد در اطلاعات
15 -
یکسان سازی فرمت اطلاعات که لازمهوجود یک سیستم اطلاعاتی می باشد
16 -
ثبت امکانات و تجهیزات در پایانه هایبارگیری کشور
17 -
مدیریت ماشین آلات تعمیر و نگهداری خط
18 -
بررسیپراکندگی نیروی انسانی( متخصصین و افراد باتجربه ) درشبکه و موقعیت استقرار آنها
19 -
موقعیت دفاتر فروش بلیط و سالن ها و مراکز مرتبط با راه آهن
20 -
کمکدر امر بازاریابی، فروش و مکان یابی مشتریان
21 -
معماری ساختمانها
22 -
مدیریت و کنترل استانداردهای ایمنی
23 -
موقعیت جسم سانحه دیده
24 -
اخذ وارائه گزارش سوانح
25 -
ارائه و بررسی راهکارهای ممکن در جمع آوری سوانح ،کنترل ترافیک ومدیریت خدمات اضطراری پس از وقوع سانحه
26 -
ارائه و نمایشاطلاعات توصیفی و مکانی هر نقطه دلخواه بصورت آماری، هیستوگرام، جدول، نقشه وتصاویر و..

     
   
 
برچســب هــا : GIS چیست, استفاده از GIS, مختصات جعرافیایی GIS, GIS در ایران, GIS مقاله, مقاله کامل در مورد GIS, GIS در جغرافیا, نحوه تشخیص GIS,

دیدگاه های این مطلب
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
درخــواست تکست آهنــگ
کد امنیتی