close
دانلود آهنگ جدید
تحقیق ویروس چیست
به گیل فان | دنیای فیلم و سریال خوش آمدید.وارد یا عضو شوید کاربرگرامی شما اکنون در مسیر زیر قرار دارید : تحقیق ویروس چیست

باز کردن آخرین ارسالی های انجمن

عنوان پاسخ بازدید توسط
0 310 piskesvat
4 2623 piskesvat
0 345 javiid
0 595 saraamini
0 495 saraamini
0 498 saraamini
0 489 saraamini
0 553 saraamini
0 553 saraamini
0 492 saraamini
0 790 saraamini
0 597 saraamini
0 630 behzad23
1 1190 behzad23
0 991 fatima
0 877 fatima
0 874 fatima
0 819 fatima

تحقیق ویروس چیست

تاریخ ارسال پست:
جمعه 14 مهر 1396
نویسنده:
gilfun
نظرات :
تعداد بازدید:
119

 

تحقیق ویروس چیست

 

ویروس هرپس سیمپلکس ۱.

ویروس‌ها موجوداتی بسیار ریز هستند که در محیط آزاد زنده نمی‌مانند و فقط داخل یاخته‌های زنده موجودات دیگر می‌توانند زندگی کنند و تکثیر یابند. تولیدمثل ویروس ها با استفاده از امکانات یاخته‌های میزبان امکان‌پذیر است و فعالیت اصلی یاخته‌های میزبان را مختل می‌کند. ویروس‌های بسیاری جانوران و گیاهان را مبتلا می‌کنند اما فقط برخی از آن ها انسان‌ها را بیمار می‌کنند.

 ساختار ویروسها

ویروسها به علت داشتن خصوصیات خاصی با سایر موجودات زنده تفاوت دارند. یک ذره ویروس دارای مولکول اسید نوکلئیک DNA یا RNA بوده که توسط پوشش پروتئینی یا کپسید احاطه شده است. اسید نوکلئیک ویروس برای تکثیر در درون سلول به آنزیم های سلول میزبان وابسته است. از تجمع اسید نوکلئیک و قطعات پروتئینی که به تازگی سنتز شده‌اند، ذرات کامل ویروسی تشکیل می‌شود که به محیط خارج سلول رها می‌گردند. ویروس ها بسیار متنوع بوده و از نظر ساختمان، تشکیلات ژنوم، بیان ژنوم، راه های تکثیر و سرایت باهم تفاوت زیادی دارند. ویروس ها قادرند باکتریها

 

ویروسها یکی از کوچکترین عوامل بیماریزا درجانداران هستند که اندازه آنها بین 300 - 200 نانومتر است. ویروسها انگل داخل سلولیهستند که این خصوصیت مهمترین تفاوت ویروسها با بقیه میکروارگانیسمهاست. به نظرمی‌رسد که ویروسها قبل ازیوکاریوتهابوجود آمده‌اند. به ویروسهافاژنیز گفتهمی‌شود.

 

اطلاعات اولیه

قبل از هر چیز باید بدانیم که آیا ویروسها موجودات زندهمحسوب می‌شوند یا نه. یک تعریف میگوید: حیات عبارت است از یکسری فرایندهای پیچیدهحاصل از دستورالعملهای خاصی که بوسیلهاسیدنوکلئیک سلولهای زنده همواره در فعالیت می‌باشد. چون ویروسها در خارج از بدنمیزبان به حالت خنثی بسر می‌برند به این مفهوم نمی‌توان آنها را موجود زنده در نظرگرفت. معهذا هنگامی که ویروسها وارد سلول میزبان می‌شوند اسیدهای نوکلئیک آنها فعالگشته و منجر بهتکثیر ویروسمی‌گردد. از نظر بالینی ویروسهارا می‌توان موجودات زنده در نظر گرفت زیرا آنها مانندباکتریها،قارچهای بیماریزاآلودگی و بیماری ایجادمی‌کنند. به ویروس کامل ویریون گفته می‌شود.

ساختمان شیمیایی ویروس

اسید نوکلئیک

یک ذره ویروسی دارای یک هسته مرکزی اسید نوکلئیکی DNA یا RNA به عنوانماده ژنتیکیمی‌باشد. نسبت اسید نوکلئیک بهپروتئین غلاف ویروس از یک درصد در ویروسآنفلوانزا تا 50 درصد در برخی ازباکتریوفاژها متغیر است. برخلاف سلولهای پروکاریوتیک و یوکاریوتیک که همواره دارای DNA به عنوانماده ژنتیکی اصلی خود هستند ویروسها دارای یکی از دو نوع اسید نوکلئیک بوده و هرگزهر دو را باهم ندارد. اسید نوکلئیک در بعضی ویروسها به شکلخطیو در بعضی به شکلحلقویمی‌باشد.

کپسید

اسید نوکلئیک ویروس بوسیله غلاف پروتئینی به نامکپسیداحاطهشده است. کپسید ویروس که معماری آن بوسیله اسید نوکلئیک ویروسی تعیین می‌شود بخشعمده ویروس را بویژه در ویروسهای کوچک شامل می‌شود. هر کپسید از واحدهای کوچکپروتئینی به نامکپسومرساخته شده است. نظم و ترتیب قرار گرفتن کپسومرها ،شکل کلی و پیکر ویروس را تعیین می‌کند که برای هر ویروس خاص ثابت است.

پوشش غیر پروتئینی

در عده‌ای از ویروسها کپسید بوسیله پوششی که معمولاترکیبی ازلیپیدها،پروتئینها وکربوهیدراتهااست پوشیده شده است.

img/daneshnameh_up/1/11/viros01.JPG

 

ویروسهای ناقص Defctive Virus

ویروسهای ناقص یا نارس از نظر عملکردویروسهایی هستند که از اسید نوکلئیک وپروتئین تشکیل شده‌اند، ولی بدون ویروس کمکی توان تکثیر ندارند. که به این ویروس کمکیHelper ویروسگفته می‌شود. ویروسهای ناقص در ساختمان ژنتیکی خود نقصی دارندو در خلال تکثیر در داخل سلول بوجود می‌آیند و چون این ویروسها می‌توانند تکثیرویروسهای معمولی را مختل کنند تصور می‌شود که این ویروسها با تکثیر زیاد خود ازتکثیر ویروسهای معمولی جلوگیری می‌کنند پس دربهبودبیمارینقش دارند.

ویریون

به یک ذره ویروسی که توان آلوده کردنسلولرا دارد گفته می‌شود. به ورود ویروس بهداخل سلول عفونت یاآلودگی سلولگفته می‌شود که می‌تواند علایم بالینی داشتهباشد یا نه.

 

سودو ویریون

پارتیکولها یا ذرات ویروسی‌اند که به جای ژنوم ویروس تکه‌ایاز ژنوم سلول میزبان به آن وارد شده است.

ویروتید

از یک مولکول منفرد و حلقوی RNA تشکیل شده که معمولاپاتوژنگیاهان‌اند و فاقد کپسید و پوشش‌اند.

ویروسوئید

با وجود یک ویروس کمکی می‌توانند کپسید پروتئینی داشته باشند ودرگیاهاناز گیاهی به گیاه دیگر منتقل شوند.

ویروسهای گیاهی

ویروسها درجلبکها ،قارچها ،گلسنگها،خزه‌ها،سرخسهاو گیاهان عالی دیده شده‌اند. ولی درگیاهان عالی بیش از گیاهان پست مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. ویروسها به گیاهانزراعی خسارت عمده‌ای وارد می‌سازند. چون پاره‌ای از ویروسهای گیاهی چندان شباهتی باویروسهای دیگر ندارند بنابراین گروه مستقلی را تشکیل می‌دهند. ولی بعضی از آنهادارای خصوصیات مشترک بوده و می‌توان آنها را در یک گروه قرار داد. این گروهها بهشرح زیر هستند.

  • ویروسهای میله‌ای یا رشته‌ای
  • ویروسهای ایزو دیامتریک
  • ویروسهای باسیلی شکل
  • ویروئیدها: بیماریزاهایی شبیه ویروسها هستند که درمیزبان خود نوکلئو پروتئین تولید نمی‌کنند.

ویروسهای جانوری

ویروس از انواع مختلف جانوران ازتک یاختگانتا انسان جدا شده است. میزبانمهم ویروسها دربی‌مهره‌گان،بندپایانهستند خصوصاکنه‌هاوحشرات. پاره‌ای از ویروسها در عین حال که در حشرات تکثیر می‌یابند می‌توانند در گیاه یا درجانور مولد بیماری باشند، ولی برای خود حشرات بیماریزا محسوب نمی‌شوند. ویروسها دراکثرمهره‌دارانفعالیت دارند و درماهیها،دوزیستان ،پرندگانوپستانداران بیماریهایی تولید می‌کنند که گاهی علایم آنها به صورت تومور نمایان می‌شود. ویروسهادر انسان نیز بیماریهای گوناگونی ماننداوریون،سرخک ،تب زرد،آبله،آنفلوانزا و ... ایجاد می‌کنند.

img/daneshnameh_up/2/2e/ویروس.JPG

 

تکثیر ویروسها

اسید نوکلئیک هرویریونفقط تعداد معدودی از ژنهایلازم برای سنتز ویروسهای جدید را دارا می‌باشد. اکثر آنزیمهای ویروسها توسط سلولمیزبان ساخته می‌شوند. نقش آنزیمهای ویروس تقریبا بطور کامل با همانند سازی و آمادهکردن اسید نوکلئیک ویروسی ارتباط دارد و هرگز با دستگاه سنتز پروتئینی را تولیدانرژی رابطه‌ای ندارد. مراحل 5 گانه تکثیر ویروس در سلول میزبان به صورت زیر است.

  • مرحله رونشینی ویروسها بر روی سلول
  • مرحله ورود و نفوذ در سلول
  • مرحله بیوسنتز اجزای ویروسی
  • مرحله رسیدن و کامل شدن ویروس
  • مرحله آزاد شدن ویروس از سلول میزبان و نفوذ آن در سلولهای سالم

رده بندی ویروسها از روی محل تاثیر آن بر روی میکرو ارگانیسمها

اندام تحت تاثیر ویروس

نوع بیماری

بیماریهای عمومی(بیماریهایی که در آن ویروسها از طریقخونو لنف به همه جای بدن منتقل می‌شوند.)

آبله انسانی ، آبله گاوی ، سرخک ، سرخجه ، آبله مرغان وتب زرد

سیستم عصبی

آنسفالیت ،هاریومننژیت

سیستم تنفسی

آنفلوانزا ،ذات‌الریهوبرونشیت

پوست و غشاهای مخاطی

تبخال،زگیل وزونا

چشم

انواع گوناگونورم ملتحمه چشم

کبد

هپاتیتو تب زرد

دستگاه گوارش

ویروس A گاسترو آنتریت و ویروس B گاستروآنتریت

 

 

شیمی درمانی علیه ویروسها

داروهایی که در مراحل مختلف تکثیر ویروسها دربدن میزبان اثر می‌کنند در تجربیات آزمایشگاهی موثر شناخته شده‌اند. ولی از نظربالینیآمانتادین،آسیکلوویر،ویدارابینوتیو سمیکاربازونمفید شناخته شده‌اند. در اغلب بیماریهای ویروسی تکثیر ویروس تقریباقبل از ظاهر شدن علایم بیماری پایان پذیرفته است. مساله دیگر پیدایش ویروسهای جهشیافته مقاوم نسبت به این داروها می‌باشد و کثرت وقوع آنها به اندازه باکتریهامی‌باشد. شیمیدرمانی علیه ویروسها در مراحل اولیه است و می‌توان در آینده داروهایی علیهویروسها کشف کرد

 

 

مطالب مرتبط

تحقیق 22بهمن پيروزي انقلاب اسلامي ايران
دانلود پاورپوینت کاربرد قلیایی ترموود
زندگی نامه مصطفی چمران
تحقیق ترمووود چیست؟
اقتصاد دانش محور و ضرورت آن
اقتصاد ایران در سال 1391 با ثبت رشد منفی
تحقیق آقا محمدخان قاجار قوانلو کاشف‌السلطنه
کشور افغانستان
تحقیق نقد و بررسی صحت افسانه غرانيق
مقاله افزايش رضايت شغلي معلمان
تحقیق افزايش خلاقيت و نو آوري دانش آموزان در مراكز آموزشي
تحقیق افزایش انگیزه دانش آموزان
تحقیق افرینش و انسان
داستان آفتاب حقیقت
مقاله افت تحصیلی و راه های کاهش آن
تحقیق آقا محمد خان قاجار
تحقیق اعمال نورون ها
اعصاب در محیط کار
مقاله تاثیر اعتیاد بر روی پیشرفت تحصیلی دانشجویان
تحقیق اعتياد در جوانان و مدارس
اعتیاد چیست؟
مقاله در مورد اعتیاد
مقاله اعتماد به نفس
تحقیق اعتدال و میانه روی در معاشرت
تحقیق اضطراب روانی از دیدگاه قرآن واحادیث
تحقیق اضطراب در امتحان
تحقیق اصول مدیریت
تحقیق اصول طراحی باغ ایرانی
دانلود پاورپوینت اصول روابط صمیمانه در زندگی زناشویی
اصول روابط صميمانه در زندگي زناشويي

نظرات


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
محرم تسلیت باد