A Different View on design

gilfun.ir/

تحقیق در مورد فنی و حرفه ای

پست شماره 7300
19:20 , چهارشنبه 12 مهر 1396

تحقیق در مورد فنی و حرفه ای

تحقیق در مورد فنی و حرفه ای

 


مقدمه  :

نیروی انسانی مهمترین عامل برای رشد و  توسعه یک جامعه تلقی می شود و عظیم ترین مخارج در جوامع مختلف صرف آموزش و بهسازی نیروی انسانی می شود . سازمان های فنی و حرفه ای در جوامع برای دستیابی به این مهم طراحی شده است. اگر سازمان های فنی و حرفه ای  بتوانند براساس برنامه ریزی های دقیق و منظم به تربیت و تعلیم نیروی انسانی بپردازند و این نیروی بالقوه را در جهت مقاصد و اهداف از پیش تعیین شده سوق دهند . بی شک می توان گفت که در رسالت خود موفق بوده اند و پیامد آن تأمین نیروهای مورد نیاز بخش های مختلف جامعه و گام برداشتن بسوی توسعه  می باشد.

 

مسئله (موضوع ) تحقیق :

 

در دنياي امروز دانش و مهارت از شاخصهاي اصلي توسعه يافتگي است آموزشهاي فني و حرفهاي مي تواند فرد را براي احراز شغل ،حرفه و كسب و كار پايدار متناسب با فناوري روزو علوم وابسته به همراه مهارتهاي وي‍‍ژه به مشاغل آماده نمايد. با توجه به اينكهرشد سريع فناوري ،تاثير عميقي را در مسائل اقتصادي و اجتماعي بدنبال داشته است .

از اين رو در اين تحقیق به بررسي تربیت وتعلیم در سازمان فنی و حرفه ای استان گیلان  پرداخته ام.

 

 


 

 

اهمیت تحقیق :

 

باید بسیار نگران بود که کلاس های آموزش ما ، ارزش و هویت آموزشی خود را رفته رفته از دست می دهند . در این تحقیق تمام تلاش ها برای نشان دادن این مطلب است که دریک سیستم آموزش سالم در جامعهد رغبت و انگیزه لازم را برای مهارت آموزی در سطح عالی به وجود آورد .

اکثر فارغ التحصیلان ما ، مدرک دارند اما هنر، دانش ، ابتکار و پویایی علمی را از یاد برده اند . اصولاً در کلاس ها بیشترین استهلاک را حافظۀ موقت دارند . پس از پایان سال تحصیلی ، این حافظه، پاک و برای انتقال فایل های جدید تا پایان سال  بعد آماده می شوند و در پایان هر سال کمترین سرمایه علمی در اختیار و همراه دانش آموزان  باقی می ماند .

انجام این تحقیق  و یافتن عوامل آن می تواند ، مسئولین جامعه و دست اندرکاران نظام آموزش به خصوص آموزش فنی و حرفه ای  را درجهت رفع و کاستن مشکلاتی که در پیش روی  جوانان  قراردارد یاری نماید .

 


 

اهداف تحقیق :

 

اهداف کلی :

هدف كلي در سازمان فنی و حرفه ای تربيت نيروي انساني متعهد و كارآمدي است كه بتواند علاوه بر انجام وظايف شهروندي ،با استفاده از آموخته هاي خويش در مشاغل مربوط به « رشته » در سطوح ميــاني تكنيسين به كار اشتغال ورزد.

 

اهداف جزیی :

1. اعتلای سطح فرهنگ و دانش عمومی و پرورش کمالات و فضایل اخلاقی , بیش سیاسی و اجتماعی.
2. شناخت بهتر استعدادها و علاقه دانش آموزان و ایجاد زمینه مناسب جهت هدایت آنان به سمت اشتغال مفید
.

3. احراز آمادگی نسبی دانش آموزان برای ادامه تحصیل در رشته های علمی – کابردی                ( تکنولوژی ) آموزشهاي فني و حرفه اي در كشور جمهوري اسلامي ايران .

4. بالا بردن سطح اشتغال و ایجاد شرایط لازم برای خود اشتغالی . 

                     


 

 

 

 

 

 

 

فــصـل دوم

 

تاریخچه تحقیق


 

مقدمه :

 

امروزه در اثر گسترش شگرف صنعت و تکولوژی وجود نیروی انسانی متخصص , یک نیاز اساسی در مراکز تولیدی ؛ صنعتی و خدماتی به شمار می آید و آموزش های فنی و حرفه ای به عنوان عامل مهم تربیت این نیروها مورد توجه قرار گرفته است .

آموزش های فنی و حرفه ای تمام تلاش خود را به کار می برد تا افرادی آگاه به تکنولوژی روز و کار آمد را تربیت و در چرخه سازندگی کشور وارد نماید .


 

اشتغال فارغ التحصیلان هنرستان های فنی و حرفه ای :

آموزش های فنی و حرفه ای فعالیت هایی است که فرد را برای احراز مشاغل فنی و حرفه ای آماده می کند و کارایی او را در انجام چنین مشاغلی افزایش می دهد . بنابراین برای فارغ التحصیلان رشته های مختلف فنی و حرفه ای به دلیل کار در کارگاه های مختلف و آشنایی با دستگاه ها و ابزارآلات فنی و صنعتی و نحوه ی استفاده از آنها زمینه کاریابی و اشتغال بیش از سایر رشته ها می باشد و این فارغ التحصیلان می توانند با کار در کارخانجات تولیدی و مراکز خدماتی ؛ شرکت ها , ادارات و یا با تأسیس کارگاه های خصوصی و تعاونی های تولیدی ؛ مشغول به کارشوند .

 

شیوه ی ادامه تحصیل در رشته های فنی و حرفه ای :

دانش آموزان علاقه مند به ادامه تحصیل در رشته های مختلف شاخه فنی و حرفه ای پس از گذراندن سال اول متوسطه و با احراز شرایط تحصیل در شاخه فنی و حرفه ای و ضوابط که هر ساله اعلام می گردد . درصورتی کسب اولویت می توانند در یکی از هنرستان ها در رشته مورد علاقه خود ادامه تحصیل داده وپس از دو سال ادامه تحصیل مدرک دیپلم اخذ نمایند . و در صورت تمایل به شرکت در آزمون دوره های کاردانی پیوسته وارد آموزشکده های فنی و حرفه ای دانشگاه آزاد و دانشگاه علمی کاربردی شده و در مقطع کاردانی ادامه تحصیل دهند و همچنین پس از آن نیز می توانند در دوره های کارشناسی ناپیوسته به تحصیلات خویش ادامه دهند .

فارغ التحصیلان شاخه فنی و رحرفه ای میتوانند در صورت تمایل جهت شرکت در آزمون سراسری با گذراندن دوره پیش دانشگاهی در یکی از دروه های(ریاضی تجربی علوم انسانی یاهنر)ادامه تحصیل دهند.

 

 

" 1- تعاريفواصطلاحات

 

1-1  سازمانآموزشفنيوحرفهايكشور:سازمانآموزشفنيوحرفهايكشوروابستهبهوزارتكارواموراجتماعيومتوليآموزشهايكوتاهمدتغيررسميدركشوربودهكهفعاليتهايآموزشيخودرادرسال1359وباادغامسهنهادآموزشيودردوبخشدولتيوغيردولتياجرامينمايد. اينسازمانعلاوهبرستادمركزيدرتهران،داراي 31 ادارهكلدرسطحكشورويكمركزتربيتمربيدركرجميباشدوبهمنظوردستيابيبهتازههايعلوم،مهارت،فنآوريوهمگاميبااستانداردهايبينالمللي،هموارهسعيبرگسترشروابطمليبادانشگاهها،موسساتآموزشي،وزارتخانههاوسازمانهايمرتبطباامرآموزشوپژوهشوروابطبينالملليكاروسازمانبينالملليآموزشحرفهايوكشورهايمختلفدنيانمودهاست.

1-2آموزشهايفنيوحرفهاي: مجموعآموزشهاينظريوعملياستكهباهدفارتقاءدانشافرادوايجادمهارتهايلازموبهفعليترساندناستعدادهاينهفتهاجراميگرددومهارتآموزانرابراياحرازشغلوكسبوكاردرمشاغلگوناگونتاسطوحمشخصآمادهنمودهوتواناييآنانرابرايانجامكاروفعاليتدرحرفمختلفافزايشميدهد.

1-3استانداردآموزشي: مجموعهايازسرفصلهايآموزشيهرمهارتكهبهتفكيكمدتزماننظريوعملي،محدودهآموزشرابراياجراوارزشيابيمشخصمينمايد.

1-4 كداستاندارد:  مجموعهايازاعدادقرارداديميباشدكهتوسطسازمانبينالملليطبقهبنديمشاغلبرايتفكيكرشتههاوزيرمجموعههررشتهتعيينشدهاست. (ISCO )

1-5 (كارآموز ( متقاضي : بهشخصياطلاقميشودكهبهمنظورفراگيريودانشوكسبوارتقاءمهارتشغلي،دردورههايآموزشفنيوحرفهايمعينيشركتمينمايد.

1-6دورهآموزشي:  بهمجموعهآموزشهاينظريوعمليكهدرقالباستانداردآموزشيبااستفادهازتجهيزاتوامكاناتلازمتوسطمربيدريكزمانمشخصبهمهارتآموزارايهميشود.

1-7مركزثابتآموزشفنيوحرفهاي: فضايآموزشيشاملكارگاههايآموزشي،كلاسها،آزمايشگاه ،فضاياداريوامكاناتجانبياستكهبراساسضوابطومقرراتبهمنظورايجادوارتقاءمهارتياتخصصدرافرادمتقاضيكارفاقدمهارتوياكممهارتايجادشدهاستوتحتپوششسازمانآموزشفنيوحرفهايكشورادارهميشود.

1-8  آموزشگاهفنيوحرفهايآزاد:  واحدآموزشيغيردولتياستكهبامجوزسازمانآموزشفنيوحرفهايكشورنسبتبهارايهآموزشهايفنيوحرفهايمطابقبااستانداردهايسازمانبااخذشهريههايمصوباقداممينمايند. لازمبهذكراستآموزشگاههايفنيوحرفهايآزادباتوجهبهمحلجغرافيايي،زيرنظريكيازمراكزثابتآموزشيفعاليتمينمايندومتقاضيانميتواننددرصورتوجودمشكلاتآموزشيبهمركزمربوطهمراجعهنمايند.

1-9كارگاه: فضايياستكهبراياجرايدورههايآموزشيدربخشنظريوعمليتجهيزشدهوكارآموزاندرآنجازيرنظرمربيمجربمهارتهايلازمرابراساساستانداردهايمصوبكسبمينمايند.

1-10نوبتهايآموزشي: مدتزمانمشخصيازطولروزهستندكهدورهآموزشيدرآناجراميشود.

1-11 (بخشآموزششعبشهري ( سيارشهري : بهآنبخشازآموزشهاييكهدرشهرهايفاقدمركزآموزشيزيرنظريكيازمراكزآموزشيبهصورتموقتبراييكيياچنددورهجهتپوششنيازآموزشيمتقاضياناجراميگرددآموزشهايبخششعبشهريگفتهميشود.۵

1-12بخشآموزشروستايي: بهآنبخشازآموزشهاييكهدرروستاهازيرنظريكيازمراكزآموزشيبهصورتموقتبراييكياچنددورهجهتپوششنيازآموزشيروستايياناجراميگردد. آموزشهايبخشروستاييگفتهميشود.

 

1-13بخشآموزشپادگان:  بهآنبخشازآموزشهاييكهدرپادگانهاينظاميوانتظاميزيرنظريكيازمراكزآموزشيبهصورتموقتبراييكياچنددورهجهتپوششنيازآموزشيكادروظيفهاجراميگردد ، آموزشهايبخشپادگانگفتهميشود.

1-14بخشآموزشدرزندان: بهآنبخشازآموزشهاييكهدرزندانها،ندامتگاههاومراكزبازپروريجهتآموزشوايجادمهارتوشرايطاوليهبراياشتغالوتقويتشخصيتومنزلتاجتماعيفردزندانييابازداشتشدهصورتميگيردگفتهميشودكهبراساسعقدقراردادباسازمانامورزندانهاياستادمبارزهباموادمخدربهانجامميرسد.

1-15بخشآموزشدرصنايع: بهآنبخشازآموزشهاييكهبرايشاغلينبنگاههاياقتصاديواصنافدرقالبمراكزجواركارگاهيوبينكارگاهي،ارتقاءمهارتشركتهايصنعتيوفضاهايآموزشياختصاصيضمنكارويادرقالبتفاهمنامهدرمراكزثابتزيرنظردفترآموزشدرصنايعبهصورتموقتبراييكياچنددورهجهتپوششنيازآموزشياجراميگردد،آموزشهايبخشصنايعگفتهميشود.

1-16 گواهينامه:عنواناختصاريگواهينامهمهارتآموزشفنيوحرفهاياستكهكارآموزپسازپاياندورهآموزشيوقبوليدرآزمونهايكتبيوعمليصادروبهوياعطاميگردد.

1-17  آزمون: بهكارآموزانيكهدورهآموزشيرابهصورتكاملبراساساستانداردآموزشيطينمودهباشند،درپاياندورهبهدوشكلكتبيوعمليامتحانوآزمونگرفتهخواهدشدودرصورتكسبحدنصاب قبوليگواهينامهمهارتاعطاميشود. " 1

 

 

 

 

" 2-  شرايطقبوليمهارتآموزدرآزمونوارزشيابي:

1-  كسبحداقلنمره50درآزمونكتبي

2-  كسبحداقلنمره70درآزمونعملي

3-كسبحداقلمعدل70درآزمونهايعمليوكتبيباضريبوزني25 % آزمونكتبيو75 % آزمونعملي

3- مزايايگواهينامهمهارت:

1-  داشتناعتباربينالملليگواهينامه

2- داراياعتباربهمنظوراحرازصلاحيتحرفهايدربخشهايمختلف

3-  احتسابساعاتآموزشيبهعنوانسنواتتجربيدركارگاههايمشمولطرحطبقهبنديمشاغل

4-  قابليتتطبيقبابرخيواحدهايدرسيآموزشوپرورشبهمنظوركسبمدركديپلم  دررشتههايكارودانش

5-  امكانبرخورداريازتسهيلاتخوداشتغاليوكارآفرينينزدبانكهابراساسضوابطمربوطه

6-  اولويتدرصدورپروانهكسب

 

4-  شرايطوضوابطپذيرشمهارتآموز:

1-4  شرايطعمومي:

1-  اعتقادبهديناسلاميايكيازاديانپذيرفتهشدهدرقانوناساسي

2-  نداشتنعنادوعدمهواداريازاحزابوگروههايمحارببانظامجمهورياسلامي

3-  نداشتنفساداخلاقي

4-  عدماعتيادبهموادمخدر

5-  ثبتناماتباعخارجيبراساستفاهمنامههايمنعقدهمابينسازمانونهادهايذيربطدرمراكزآموزشيمجازاست.

6-ثبتناماتباعخارجيدارايمجوزاقامتازدستگاههايذيربطدرآموزشگاههايآزادمجازاست.

2-4  شرايطاختصاصي:

1-  داشتنمدركتحصيليمتناسببادورهآموزشي

2-  داشتنگواهينامهمهارتدرجهدوبهعنوانپيشنيازبرايمتقاضيانشركتدردورههايآموزشيدرجهيك

3- داشتنگواهينامهمهارتدرجهيكبهعنوانپيشنيازبرايمتقاضيانشركتدردورههايآموزشيكارگرماهرناپيوسته

4-  برخورداريازتواناييجسميلازممتناسببارشتهمهارتي

5- حداقلشرطسني 15 سال

3-4  مقرراتوظيفهعمومي:

براساساعلامرسميسازمانوظيفهعمومينيروهاينظاميوانتظامي،متقاضيانمردلازماست يكيازشرايطمشروحهذيلراداراباشند:

1) كارتپايانخدمت

2)كارتمعافيتكفالتياپزشكيدائموكارتمعافيتدايمزمانصلح

3)عدممشموليتتازمانشركتدرآزمونهايپاياندورهآموزشي

4)استفادهازمعافيتتحصيليآموزشوپرورشياآموزشعاليتازمانشركتدرآزمونهايپاياندورهمشروطبهعدمتداخلبرنامهتحصيليمتقاضيبازمانبرگزاريدورهآموزشي

5)استفادهازساعاتفراغتدورانمقدسسربازيمشروطبراينكهمنعقانونيازطرفيگانخدمتيمربوطهوجودنداشتهباشد.

6)طلابحوزههايعلميه

 

5-   ضوابطوشرايطكليآموزشدرمراكزآموزشيوآموزشگاههايآزاد :

1-  مهارتآموزموظفاستكليهضوابطومقرراتعموميمركزراطبقآييننامههايآموزشيوانضباطيهياتمحترموزيرانرعايتنمايد.

2-  مراكزآموزشيهيچگونهتعهديدرقبالايجاداشتغالبرايافرادآموزشديدهندارندوليدرصورتدرخواستصنايعوبنگاههايكاريابينسبتبهمعرفيافرادواجدشرايطاقداممينمايند.

3- مهارتآموزانموظفهستندبرنامههايكاريخودرابراساسبرنامههايآموزشيمراكزتنظيمنمايند؛غيبتغيرموجهبيشاز15درصدمدتدورهباعثمحروميتمهارتآموزازادامهدورهآموزشيمربوطه؛شركتدرآزمونوعدمپذيرش ( بجزمهارتآموزانآموزشگاههايآزاد) دردورههايآتيخواهدشد.

4- مهارتآموزانمراكزدولتيكهدرحيندورهآموزشينسبتبهتركدورهاقدامنمايند،حداقلبهمدتششماهازثبتنامهدردورههايآتيدركلكشورمحرومخواهندشد.

5- مهارتآموزانيكهباتوجهبهنظركميتهانضباطيمركزبهتجهيزاتوابنيهخسارتواردنمودهاندموظفبهجبرانوپرداختخسارتميباشند." 2

 

 

 

 

 

2. سازمانوآييننامهنحوهتشكيلوادارهآموزشگاههايآزادمصوب1385

 

 

" 6- نحوهثبتنام:

ثبتنامازمتقاضيانشركتدركليهدورههايآموزشيازجملهدورههايمشاغلخانگيفقطبصورتاينترنتیانجامميشود. متقاضيانبامراجعهبهپايگاهثبتنامالكترونيكیسازمانآموزشفنيوحرفهايكشوربهنشانيويابهمراكزيكهدورههايآموزشمشاغلخانگيدرطولسالدرآنهااجراميگردد. 3

ازشرايطوضوابطثبتنامآگاهشدهوباتوجهبهنيازواستعدادوعلاقهوفاصلهجغرافياييمحلسكونتخودنسبتبهثبتناماقدامنمايند.  متقاضيانميتوانندبامطالعهدقيقدفترچهراهنمايثبتنامكهبررويپايگاهاينترنتيقابلمشاهدهميباشدنسبتبهانتخابدورهآموزشيموردنظرخوداقدامنمايند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://reg.irantvto.ir 3.

 

" 7-  ادارهكلآموزشفنيوحرفهاياستانگيلان :

1-7  ادارهكل :ادارهكلآموزشفنيوحرفهاياستانگيلانهمانندديگراداراتكلاستانهازيرنظرسازمانآموزشفنيوحرفهايكشورفعاليتميكندوبراساسقانونمتولياصليبرنامهريزي،سياستگذاري،نظارتوارائهآموزشهايفنيوحرفهايكوتاهمدتميباشد . اينادارهكلداراي  25مركزثابتكه  8 مركزويژهبرادران  4مركزويژهخواهران  و13مركز  دومنظوره    ميباشد . تعدادحرفههايفعالدراستانبالغبر400حرفهوتعدادكارگاههايفعال174كارگاهبودهوبالاي300مربيرسميوپيمانيوغيررسميدرمراكزآموزشيفعاليتدارند .

2-7آموزشدرمراكزثابتاستان:اينگونهآموزشهاكهعموماآموزشهايپايهايوتخصصيميباشنددركارگاههاييمجهزبهتجهيزاتوماشينآلاتويژهاياستكهدرمحلثابتمستقرگرديدهانداجراميشود .

درسال90ادارهكلداراي25مركزثابتدرسطحاستانبودهكهازاينتعداد8مركزويژهآموزشبرادران،4مركزويژهآموزشخواهرانو 13 مركزدومنظورهميباشد.

3-7 آموزشدرواحدهايسيار : واحدهايسيارآموزشيبهمنظورجبرانكمبودويافقدانمراكزثابتدرنقاطدوردستكهمستلزمصرفهزينههايسنگيناحداثمركزميباشدولزومسرمايهگذاريدرآننقاطمقرونبهصرفهنبودهطراحيشدهاست .

4-7آموزشدرزندان : ازآنجاكهبيكاريوفقدانمهارتيكيازعللگرايشجوانانبهاعتياد،بزهكاريوارتكاببهكارهايخلافميباشد،بنابراينآموزشمهارت،ضمنايجادشرايطاوليهبراياشغالبهتقويتشخصيتومنزلتاجتماعيفردكمكميكند . دراينراستاادارهكلآموزشفنيوحرفهاياستانازطريقعقدتفاهمنامهباسازمانامورزندانهاوستادمبارزهباموادمخدر،نسبتبهآموزشزندانيانومعتاديندرمانيافتهاقداممينمايدكهدراينبيندرسال90باعقدقراردادبا  12 زندانوندامتگاهدرسطح  استان  تعهدات  آموزشي  استان  بالغ  بر727هزارنفرميباشد .

5-7آموزشدرپادگان: بهمنظوراحرازشرايطاشتغالجوانانبعدازخدمتمقدسسربازي،سربازانبراساستفاهمنامههايآموزشيباپادگانهابهحرفموردعلاقهدرمحلپادگانميپردازندوپسازپاياندورهوانجامآزمونگواهينامهمهارتبهآنهااعطاءميگردد .

6-7آموزشدرصنایع : بخشيازآموزشهايادارهكلدرقالبآموزشدرصنايع،ويژهشاغلينبازاركار،صنعتوكاركنانواحدهايتوليديوكارخانجاتدرسطحاستانميباشدكهبهسهبخشآموزشدرمراكزجواركارگاهي،آموزشدرمركزجواربينكارگاهيوآموزشضمنكارتقسيمميشود .

 

 

7-7آموزشطرحصنعتساختمان : دراجرايماده 4 قانوننظاممهندسيوكنترلساختمانبهمنظوربالابردنتوانكاريدستاندركارانصنعتساختمانواستفادهبهينهازمصالحوافزايشعمرساختمانهاوبالاخرهبرايجلوگيريازخسارتجانيوماليجامعه . كارگراناينصنعتتحتتعليمقرارميگيرندوافرادشاغلدرپروژههايساختمانيمشموليناينطرحهستندكهآموزشهايمهارتيرابراساساستانداردمصوبصنعتساختمانفراميگيرند ." 4

 

 

 

 

 

4. سایت پورتال فنی و حرفه ای . مقاله . مشاغل خانگی ص 9 و 10

 

تاریخچه آموزش مجازی و الكترونيكي

آموزش از راه دور براي اولين بار در قرن 19 به‌عنوان تحصيلات مكاتبه‌اي (Correspondence Study) شناخته شد. پس از چندی تحصيلات مکاتبه‌ای با استفاده از سيستم پستی فراگير شد و مدارس و ديگر موسسه‌های دارای صلاحيت به ارایه آموزش از راه دور با استفاده از پست پرداختند و ارتباط نوشتاری معلمان و دانش‌آموزان را برقرار کردند. ايالات متحده تنها کشور ارایه‌دهنده تحصيلات مکاتبه‌ای نبود، بلکه کشورهای اروپایی نيز از اوايل دهه 1840 دوره‌هايی برای آموزش خلاصه‌نويسی و زبان ارایه كردند. در سال 1837 به‌خاطر هزينه‌های پستی، يک آوانگار انگليسی به نام ايزاک پيتمن(Isaac Pitman) از تندنويسی(Shorthand) برای تدريس دوره‌های مکاتبه‌ای در بريتانيا استفاده کرد. وی روش خود را كه مبتنی بر اصول آوايی به‌جاي اصول املايی بود، در سال 1837 در کتابي به نام "الگوي صحيح تندنويسی" توضيح داد. روش خلاصه‌نويسی پيتمن در سال 1852 توسط برادرش بن پيتمن(Benn Pitman) در آمريکا معرفي شد. بن يک موسسه صدانگاری در ايالت اوهايو آمریکا برای تدريس خلاصه‌نويسی و نيز انتشار آثار مرتبط با آن بنياد نهاد. روش خلاصه‌نويسی پيتمن با 15 زبان تطبيق داده شده و امروزه يکی از پركاربردترين روش‌های خلاصه‌نويسی در جهان است. در سال 1844 ساموئل مورس(Samuel Morse) تلگراف الکتريکی را اختراع کرد و نخستين خط تلگراف بين شهرهاي بالتيمور و واشنگتن در آمريکا کشيده شد. تفکر استفاده از رایانه ها و شبکه های رایانه ای برای کارهای مدرسه ای و عملی به قرن بیستم و اوائل دهه 1960 برمی گردد. گر چه هدف اصلی طرح آرپانت ایجاد شبکه ای برای تبادل اطلاعات نظامی و حفاظت ایالات متحده امریکا از تبعات جنگ سرد با شوروی سابق بود ولی در عین حال از آنجایی که سه مرکز از چهار مرکزی که برای راه اندازی شبکه های رایانه ای از همان ابتدا در مسیر آموزش های مدرسه ای رشد کردند و از اوایل دهه 70 با به ثمر نشستن این طرح ،تبادل اطلاعات و داده های علمی نیز بین مراکز مدرسه های امریکا شروع شده است. البته آموزش الکترونیکی به شکل امروزی و در این گستره کاربرد در اوایل دهه 1990با ظهور شبکه جهانی اینترنت شکل گرفت و با توجه به قابلیت های بسیار زیاد وب ، آموزش الکترونیکی به سرعت رشد کرد و امروزه جایگاه خود را در ساختار آموزشی بسیاری از کشورها تثبیت کرده است. ایده آموزش الكترونيكي، به طرح دانشگاه باز که از سوی كشور انگلیس مطرح شد، ارتباط پیدا می کند. طبق این طرح، علاقه مندان با استفاده از برنامه‌های تلویزیونی، آموزش‌های علمی لازم را پشت سر می گذاشتند و مدرك دریافت می‌كردند. همچنین با ابداع مفهوم "كلینیك آزاد" در ایالات متحده آمریكا (در دهه 1960) ، گام مهم و بزرگی در این زمینه برداشته شد. در دهه هفتاد به خاطر افزایش دسترسی گسترده و عمومی به كامپیوتر در آمریكا، تدریس غیرحضوری رایج شد و برای نخستین بار، ارائه واحدهای درسی به شیوه آن لاین در اوایل دهه 1980 به وسیله یكی از بنیانگذاران دانشگاه مجازی در ایالات متحده آمریكا ابداع شد . در سال 1988 نیز برای اولین بار یك برنامه نرم‌افزاری ، با نام "استاد دیجیتالی"كه یكی از استفاده های اولیه از كامپیوتر را در امور آموزشی پیشنهاد می‌كرد، در آمریكا استفاده شد.از آن زمان تا به امروز، آموزش الكترونيكي تغییرات و پیشرفت های بسیاری داشته است؛ مثلا در سال 1995 مراكز علمی ـ آموزشی آمریكا با ایجاد تغییراتی در سیستم خود و بهینه سازی آن، توانستند روش آموزش الكترونیكی را در همه جهان گسترش و اشاعه دهند. تعریف آموزش الكترونيكي : منظور از E-Learning يا آموزش الکترونیکی به‌طور کلی بهره‌گیری از سیستم‌های الکترونیکی مثل کامپیوتر، اینترنت، دیسک‌های چندرسانه‌ای، نشریه‌های الکترونیکی و خبرنامه‌های مجازی نظایر این‌هاست که با هدف کاستن از رفت و آمدها و صرفه‌جویی در وقت و هزینه و در ضمن یادگیری بهتر و آسان‌تر صورت می‌گیرد. این سیستم‌ها گاهی می‌توانند جایگزین کلاس‌های حضوری هم باشند. درعین حال برای افراد سخت‌کوش و علاقه‌مند می‌تواند مکمل کتاب و کلاس باشد. در یک جمله می‌توان گفت E-Learning آوردن یادگیری برای مردم است به‌جای آوردن مردم برای یادگیری. در یادگیری الکترونیکی غیر از اینترنت، دیسک‌های آموزشی، ویدئوهای آموزشی و همچنین ماهواره استفاده می‌شود. E-Learning باعث رشد اقتصادی شرکت‌ها و مراکز تجاری در دنیا شده است. آموزش الکترونیکی روش‌های آموزشی کنونی را تکمیل می‌کند و در بعضی از موارد جایگزین آن می‌شود. یکی از رویکردهای اصلی آموزش الکترونیکی، آموزش ترکیبی به معنی به‌کارگیری بیش از یک رسانه در امر آموزش است که از این موارد می‌توان به ترکیب آموزش توسط معلم و ابزارهای بر پایه وب اشاره کرد که البته با این روش، آموزش الکترونیکی جایگزین آموزش کنونی نمی‌شود، بلکه آن را تکمیل می‌کند. هرچند که در موارد بسیاری آموزش الکترونیکی به‌تنهایی می‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای آموزشی باشد. در قرن جدید تنها چیزی که شما را می‌تواند از بقیه جلوتر بیندازد، یادگیری سریع‌تر است. هم‌زمان و همراه با تحولات و تغییرات وسیعی که درجهان به ‌وجود آمده است، رویکردها و دیدگاه‌های اندیشمندان نسبت به آموزش و یادگیری نیز تحولاتی داشته است. در گذشته جهت آموزش Training را به‌کار می‌بردند که به ‌معنای آموزش‌ دادن همراه است و اکنون واژه Learning به‌کار برده می‌شود که به معنی آموزش گرفتن است. در آموزش سنتی چون مبنای کار در آموزش ‌دادن همراه بوده است، در نتیجه آموزش به‌صورت اجبار، تنبیه و با زور همراه بوده و در نتیجه افت تحصیلی چه در کلاس درس و چه در خارج از کلاس را به همراه داشته است، اما در Learning چون خود فرد خواسته است که یاد بگیرد، همراه با بازدهی بالایی است. منظور از آموزش الكترونيكي آموزش افراد با استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات است. يك سيستم آموزش مجازي محيطي مجازي فراهم مي‌كند تا فراگير بدون نياز به حضور ياد دهنده بتواند مطالب را فراگيرد. آموزش الكترونيكي نوع جديدي از آموزش است كه در آن نيازي به حضور دانشجويان در كلاس‌هاي برنامه ريزي شده نيست. در واقع يك محيط آموزشي مجازي در شبكه است. موضوع‌هاي درسي چنان طراحي شده‌اند كه دانشجويان را به بهترين وجه راهنمايي كنند چون آنها در كلاس‌هاي درس شركت نداشته و از حضور مستقيم استادان بهره نمي‌برند.

 

 

 

مفهومسازمانهايمجازي:

يكيازساختارهايجديدسازمانيهمانسازمانهايمجازياست. تعريفاستاندارديازايننوعسازمانهادردسترسنيست،امابراينشاندادنطيفوسيعتعريفهايارائهشدهازايننوعسازمانهابهطورخلاصهتعاريفزيرراميآوريم:

سازمانهايمجازيدرواقعنوعيازسازمانهايشبكهايهستندكهفاقدهستهمركزيدائمياند.

( رضائيان،1387،ص326)

سازمانمجازييكسازمانكوچكومركزياستكهمنابعاصليخودراازسايرسازمانهاتامينميكند. يكسازمانمجازيازنظرساختاربسيارمتمركزاستوبندرتدارايواحدهاودواير تخصصيياوظيفهاياست. ( (Robbins,. 2007

 

سازمانمجازيبسياريازفعاليتهايخودراازمنابعخارجيتامينميكندوساختاريبهوجودميآوردكهدرآنبهجايانجاموظايفسنتيدرهرواحدداخلي،واحدهايخارجيعهدهدارانجامآنوظايفشوند. ( (Handy,. 2004

 

اگركارهاازطريقكانالهايارتباطيمثلاينترنتوغيرهبدونمحدوديتهايكنونيسازمانهايسنتيانجامشودبدانيدكهاولينگامرادرايجادسازمانهايمجازيبرداشتهشدهاست. چهعوامليباعثميشودكهيكسازمانمجازيمتفاوتباشد؟

اولينومهمترينعاملهمانحذفعاملهايزمانيومكانياست .يعنياينكهديگرشماسدومانعيبهنامزمانومكاندرانجامكارهايخود،نداريدهروقتبخواهيدوهرجابخواهيدميتوانيدفقطبهجهتپيشرفتكاروعدمتمركزصرفرويكاهشهزينههايتوليدخودراانجامدهيد .

 

سازمانمجازيراشبكهموقتيازواحدهاوسازمانهايمستقلدانستهاندكهشاملتوليدكنندگان،مشتريانورقباست. اينواحدهابهوسيلهفناورياطلاعاتبههمپيوندميخورندوقدرتمييابندتاازفرصتهاي جديدنهايتاستفادهراببرند . ((Goldman et al , 2006

سازمانمجازيعمدهويژگيهايسازمانواقعيازازقبيلاهداف،راهبردكاركنان،مديريت،عملياتوتوليداتياخدماتراداردامابااينتفاوتكه :

- محلجغرافياييخاصينداردودرواقعدركلجهانحضورفيزيكيدارديعنيبررويامواجاينترنتاست.

- كاركنانآنميتوانندبايكديگرازراهدورارتباطداشتهباشند.

- تعدادكاركنانآنميتواندمتغييرباشد.

- پايگاهاطلاعاتيآنميتواندمتغييريامتمركزباشد.

- عملياتتجاريآنبهصورتالكترونيكصورتميگيرد.

 

ويژگيهايخاصسازمانهايمجازي :

ويژگياينسازمانهااصولاباعناوينيمانندغيرسلسلهمراتبي،افقيوجهانيمطرحميشود. امابهطورخلاصهميتواناينويژگيهارادر 8 ويژگياصليزيرخلاصهكرد:

الف- ساختارهايافقي: ظهورسازمانهايافقيبهعنوانپاسخيبهتشديدرقابتدرمحيطهايعملياتياستكهتوسطافزايشرقابتجهانيوپيشرفتهاياخيردرفناورياطلاعاتوحملونقلايجادشدهاست. افقيشدنسازمانهاسطوحمديريتدرسازمانراكاهشميدهدومنابعانسانيراپراكندهميكند.كاركنانكاملاًمتحركهستندوحتيدرخانههممحلكارخاصيندارند. درطولروزبهمحلهاي كارمربوطبهمشتريميروندوتلفنوكامپيوتركيفيرابههمراهدارند .

(الواني،1377،ص2-3)

 

ب- جهانيشدنونداشتنمرزمشخص: باتوجهبهگسترشتجارتجهانيوشبكهارتباطفرامرزي،ديگرشركتهاسازمانهاجنبهمحليبودنخودراازدستميدهندودرچرخهفرايندبينالملليقرارميگيرند.

ج- ارتباطالكترونيكيوماشيني: عصرآيندهعصرارتباطاتاست؛امانهارتباطيازجنسگذشته

بلكهارتباطاتيكهبهوسيلهابزارآلاتماشينيمانندكامپيوترانجامخواهدشد. دراينسازمانهاديگرازتعاملهايگرمگذشتهخبرينيست،بلكهكارفرمايانونهرهبرانسازمانبااستفادهازكامپيوترهايشخصي باهرفرددلخواهارتباطبرقرارميكنند. فروشندگانميتوانندبهوسيلهيكشبكهمحليباهمارتباطداشتهباشند. براساساينخاصيتارتباطاتكامپيوتريبهعنوانوسيلهايبرايهدايتفعاليتهاياساسيسازمانوهمزمانافزايشنقشارتباطاترودررويغيررسميباهدفحفظيكپارچگيسازمان،جايگزينارتباطاترودرروافراددرسازمانهايسنتيخواهدشد.

ه- درگيريپويا: درگيريپويانگرشياستكه" زمان" و" روابطانساني" ومديريتراواداربه

بازنگريدرموردنگرشهايقبليدرروياروييباتغييرسريعومداومميكند. پوياييدرمقابلايستايي،حاكيازرشدوفعاليتمداومودرگيريدرمقابلكنارهگيري،معرفارتباطزيادباديگراناست.  (Mankin, 2005 & Cohen)

و- غيرمتمركزبودنازنظرمكاني: يكيازشاخصههايسازمانمجازي،پخشبودنآنهاازنظرمكانيميباشد،چونارتباطاتبينشركتهابااستفادهازفناوريارتباطاتصورتميگيرد،ديگر

نيازيبهساكنبودنافراددريكمكانوياداشتنيكمكانمشخصبرايانجامتماميكارهانميباشد،بههميندليلشكلسنتيسازمانهاازبينميرودوياحداقلنيازيبهآننيست.

ر- متغيربودنشركاء: يكسازمانمجازيميتواندهرروزبهيكنوعيشكلگيرد،ميتواندقسمتيازسازمانمجازيباشدوميتوانداينسازمانمجازيازشركتهايديگرتشكيلشود،دراصليكسازمانهرگاهكهلازمباشدبرايانجاميككارجديدميتواندبهوجودآيد.

 

ز- همسانيوبرابريشركاء: بهدليلنيازيكهشركاءدراينگونهسازمانهابهيكديگردارندباعثايجادبرابريبيشتربينشركاءدراينسازمانهاميشود،هرشريكيدراينكارگروهي،كارمربوطبهخودراانجامداده،نقشخودراايفاكردوسعيخودرابرايبهترشدنتوليدانجامميدهدوبهاينطريقفرهنگشريككردنيكديگرازتواناييهاواطلاعاتجايفرهنگقبليكنترلراميگيردوهرشريكيبراساستخصصيكهدارد،درزمانيازتوليدوياطراحيمحصولرهبريگروهرابهعهدهميگيرد.

بهعنواننمونهشركتتويوتاازطريقفناورياطلاعاتادغامافقيرادرسرتاسرسازمانخودوهمچنينبرنامهدريافتموادمطابقتوليدقرارداده EDI,MPS باعرضهكنندگانپيادهسازيكردهاستكهازطريقاستوازاينطريقتوانستهانبارشركتخودراحذفكردهوهزينهراتاحدبسيارزياديكاهش دهد . ((LIN&LAU. 2005

به بيانديگرميتوانگفترازموفقيتيكسازمانمجازيتبادلاطلاعاتبينسازمانها،عرضهكنندگانوشريكهايپيمانكاراست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فــصـل سوم

 

روش انجام تحقیق

 


 

مقدمه :

 

 

در بررسی مسائل تربیتی باید به سراغ منابعی رفت که ما را در شناسایی نارساییها و دشواریهای آموزشی کمک کند و نیز برای آگاهی ما نسبت به کمبودها و تنگناهای دستگاه تربیتی بیفزاید. در این فصل درمورد روش تحقیق مطالبی را ارائه می نمایم .


 

روش تحقیق :

 

امروزه اینترنت بدون شک بهترین شبکه اطلاعاتی و در حقیقت ، شبکه شبکه هاست . از آنجا که اینترنت محیطی است که به سرعت در حال تغییر و تحول است ، بهترین و جدید ترین منابع همیشه روی اینترنت یعنی روی خط یا وصل- خط قراردارد. از این رو در این تحقیق روش انجام تحقیق به صورت دریافت اطلاعات از اینترنت می باشد .


 

 

 

 

فــصـل چهارم

نتیجه گیری

 پیشنهادات


 

مقدمه :

کار تحقیق زمانی پایان می یابد که نتایج کلی و نهایی جمع بندی شود و راهکارها و پیشنهادهایی برای افراد ، مسؤلین ، سازمان ها و ... ارائه گردد و به واسطۀ آن ها زمینه برای تغییرات سازنده فراهم شود و در واقع ارزش پژوهش به عملی بودن آن است و پژوهشی مطلوب تلقی می شود که بتواند راهکارهای عملی ارائه دهد .

در این قسمت کار نتیجه گیری بعمل می آید و بر اساس نتایج ، پیشنهادها تنظیم می گردد. امید است با توجه به این پیشنهادها به عوامل ایجاد انگیزه بیشتر توجه شود و زمینه برای مشارکت و حضور بیشتر و بهتر فراگیران در محیط های آموزشی فراهم گردد. ( کوچک ، امین ، پایان نامه ، (81) ص 100).

 


 

نتیجه گیری :

 نتايج حاصل از اين تحقيق مبين اين موضوع مي باشد که تحولات ناشی از انقلاب صنعتی ، نقش دیرین آموزش و پرورش را به کلی دگرگون ساخت به گونه ای که در برنامه ها، محتوای درسی و رش های تعلیم و تربیت تغیراتی اساس ایجاد نمود که از مهمترین آنها توسعه آموزش های  فنی و حرفه ای در مدارس بود  تا آنجا که توسعه برنامه ها آموزش فنی و حرفه ای از اهداف ملی بیشتر کشورها قرار گرفت و امروزه یکی از شاخه های موفقیت هر کشوری توسعه آن در سه بخش صنعت ، خدمات و کشاورزی محسوب می شود . توسعه این سه بخش نیازمند تربیت نیروی انسانی ماهر و کار آمد در زمینه های فنی و حرفه ای است . به همین دلیل آموزش های فنی و حرفه ای اهمیت  فزاینده ای یافته است .

 

 

 

 

 

 

 

 

پیشنهادات :

به دلیل اهمیت آموزش های فنی و حرفه ای در کشور های صنعتی و رشد کمی در سال های اخیر ، نسبت  به دانش آموزان دوره های عمومی در کشورهای در حال توسعه ( از جمله ایران ) همچنان در سطح پایینی قراردارد و این در حالی است که این کشورها در برنامه ریزی های خود با الزامی در کوتاه مدت یعنی اشتغال و ضرورتی بلند مدت یعنی توسعه منابع انسانی مواجه هستند . بنابراین پیشنهاد می شود که تمامی افراد جامعه مخصوصاً دانش آموزان سال اول متوسطه نسبت به رشته های آموزش فنی و حرفه ای شناخت کافی پیدا نموده و دانش آموزان توانمند و علاقه مند به سمت این آموزشها هدایت شوند تا با توجه به نیاز فعلی و آینده کشور ، نیروی تخصصی مورد نظر آموزش دیده و وارد بازار کار ، راه خود را پیدا کند و عمر خود را در راه پیشرفت کشور و سامان دادن به وضع زندگی خود و خانواده خود استفاده نموده و جامعه نیز از وجود وی بهره مند گردد.

 


 

منابع و مأخذ :

1- الواني،سيدمهدي: سازمانهايمجازي- بررسيتحليليساختارسازمانهايمجازي- فصلنامه مديريت41دولتي،شماره 41-42 (1377)

2-افجه،سيدعلياكبر:مبانيفلسفيوتئوريهايرهبريوسازماني،انتشاراتسمت،تهران-1380

3- رضاييان،علي: مبانيسازمانومديريت،انتشاراتسمت،تهران-1380

4-  رجببيگي،مجتبيسازمانمجازيازتئوريتاعملماهنامهتدبيرشماره151

5- سلطاني،محمد - مقدسي،عليرضا -: عضوهيئتعلميدانشگاهپيامنورواحدمشهد

6-  تابنده،احمد،ويژگيهايشركتمجازي،تدبيرشماره 104 ماهنامهدبتير - سال 79

7- كريمي،منصوره- فناورياطلاعات،سازمانمجازيوروندمجازيسازيجهتاستقراردولت

الكترونيك - توسعهوبهبودمديريت | شمارهچهاروپنجمبهار1389

8- Goldman, S. , et al (2006). "Competitors and Virtual Organizations". NewYork:Van Nostrand Reinhold.

9- Handy, C. (2004). "Trust and Virtual Organization". Harvard Business Review:May-June.

10- Robbins, S. (2007). "Managing Today". Macmillan Press Ltd Publication,Ch 8.

11-Malhotra Y. (2000).Knowledge management and Virtual Organization, Ideagroup Publishing, USA.

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای هایپرتمپ محفوظ می باشد.

مطالب مرتبط با پست جاری

نظرات ارسال شده

  نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتیرفرش کد امنیتی