A Different View on design

gilfun.ir/

تحقیق آجر چیست؟ مواد مورد استفاده در آجر

پست شماره 7363
16:44 , شنبه 22 مهر 1396

تحقیق آجر چیست؟ مواد مورد استفاده در آجر

تحقیق آجر چیست؟ مواد مورد استفاده در آجر

 

تعریف آجر:

فرآورده ای است مصنوعی که از پختن خشت خشک شده به دست می آید خشت از قالب گرفتن گِل تولید می شود گل مخلوط ورزیدۀ آب و خاک است.

 

1)                 آجر و خاک رس مصرفی در آجر:

2)                 موزائیک و انواع کف پوشان

3)                 کاشی

4)                 گچ

5)                 آهک

6)                 بلوک سیمانی

7)                 ساگِرد

8)                 آسفالت

 

 

انواع مختلف آجرها بر حسب روش تولید:

1)                 آجرهای دستی:

آجر دستی به صورت توپُر و به شکل مکعب مستطیل تولید می شود از انواع شطرنج آن می توان آجر فشاری ،آجر قزاقی آجرنما نام برد.

2)                 آجرهای رُسی نیمه ماشینی:

در این روش خشت خام با ماشین تولید و بقیه مراحل مشابه به روش دستی است.

3)                 آجرهای رُسی ماشینی:

آجر ماشینی با اشکال مختلف جهت مصارف گوناگون از قبیل نما-مصارف عمومی-بلوک دیوار جدا کننده- بلوک دستی استفاده می شود.

انواع آجرها بر حسب شکل:

1)                 آجر توپُر :

که در آن حجم سوراخها از 25% حجم آجر تجاوز نمی کند در اینگونه آجرها سوراخها کاملاً یا تقریباً از میان آجر عبور می کنند سوراخهای موجود در سطح آجر باید به نحوی باشد که مجموع ضخامت جدارۀ سوراخها در امتداد طول یا عرض سطح ملات خور و عمود بر سطح نما باشد . مساحت هر یک از سوراخها نیز mm 3000 تجاوز ننماید .

2)                 آجر سوراخ دار:

که در آن حجم سوراخهایی که از میان آجر می گذرد از 25% حجم آجر بیشتر است . سوراخها باید به نحوی در سطح آجر پراکنده شده باشند که مجموع ضخامت جدارۀ سوراخها از هم و لبۀ آجر در امتداد طول یا عرض سطح ملات خور باشد. در ضمن مساحت هر یک از سوراخها mm 3000 تجاوز کند.

3)                 آجر توخالی:

که در آن حجم سوراخهایی که از میان آجر می گذرد از 25% حجم آجر بیشتر است و هیچ گونه محدودیتی در ابعاد سوراخها وجود ندارد.

ویژگی های حداقل قابل قبول آجر رُسی :!

1)                 فاقد معایب ظاهری مانند ترک خوردگی،شوره زدگی،آلوأک و نظیر آنها باشد.

2)                 طول و عرض منهای ضخامت در آجرهای دستی به ترتیب

 mm55±2 -mm100±3 –mm210±4

3)                 طول و عرض منهای ضخامت در آجرهای دستی ماشینی به ترتیب

mm55± -100±1  -220±2

4)                 در آجرهای سوراخ دار سوراخها باید بطور منظم و عمود بر سطح بزرگتر بر آجر بوده و مجموع مساحت آنها بین 40 الی 25% سطح کل آجر باشد.

5)                 حداقل قاب فشاری برای آجرهای دستی است.

6)                 حداقل قاب فشاری برای آجرهای ماشینی کم مقاومت متوسط پر مقاومت به ترتیب

-85   - 125175

7)       درصد جذب آب بعد از 24 ساعت برای آجرهای دستی بیش از 20% و برای آجرهای ماشینی بیش از 16% نباشد.

8)       برجستگی و گوداُفتادگی آجرها از mm 5 نباید تجاوز کند و تعداد آجرهایی دارای این معایب بیش از 20% تعداد کل آجرها نباشد .

 

 

نتایج آزمایشات شیمیایی خاک رُس مصرفی در آجر

نوع مصالح

درسد اکسید سیلیس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خاک رس مصرفی جهت نیمه آجر

51

12

4/5

9/9

5/2

72/1

64/1

5/3

17/11

03/6

03/0

 

هدف نمونه برداری :

نمونه های انتخاب شده باید از لحاظ رنگ بافت سطحی اندازه ابعاد و غیره مصرف انبوه آجرهایی باشد که از آنها نمونه برداری شده است

1)                 نمونه برداری جهت کنترل کیفیت مصالح

2)                 نمونه برداری جهت مطابقت با ویژگی های استاندارد

روش نمونه برداری:

1)                 در محل تولید یا کارخانه

2)                 در پای کار

3)                 در فاصله تولید و مصرف

 

 

 

آجر پزی :

به خشت به اندازه ای گرما می دهند که آب شیمیایی خاک رُس بپزد یعنی هیدروسیلیکات آلومنییوم به سیلیکات آلمینییوم تبدیل شود و دانه های خاک بهم دیگر بچسبد.

جسم سخت و یکپارچه گردد و دارای تاب زیادی شود و اثرهای جوّی و مکانیکی بر آن بی تأثیر باشد .آجر در گرمای 100 درجه سانتیگراد خشت خشک می شود و حالت خمیدگی و چسباندگی خود را کم می کند و در گرمای بالاتر از 500°C کم آب شیمیایی خاک رُس می پرد در گرمای °C800-900 خشت می پزد و دانه های خاک رُس که آب شیمیایی ندارند جسم سخت ودانه های ماسه را به همدیگر می چسباند .

توجه:

آجر ساختمانی خوب باید صدای زنگ بدهد این نشانه توپُری ،تاب زیاد و پایداری آن را در برابر نشت کردن آب و یخبندان زیاد می کند در آجر خوب جسمهای شیمیایی اثر نم کند ، به ملات خوب بچسبد ،سخت باشد،کم سائیدگی داشته باشد و آجر پوک آب می مکد و در سرما یخ می زند و در گرما متلاشی می شود.

نکته :

آجر ساختمانی نباید کمتر از 80% و بیش تر از 18% وزنش آب بمکد.

1)- روش اندازه گیری ابعاد آجر:

1)       به وسیله کولیس

2)       به وسیله متر فلزی( برای مجموعه ای از آجرها ) برای این کار آجرها ،8 یا 12 یا 24 عدد قرار می دهیم .

یادآوری:

هر گونه ناصافی ،ناهمواری یا برآمدگی های کوچک و یا موادی که به صورت آزاد بر روی آجر چسبیده باشند باید قبل از چیدن آجر ها کنار یکدیگر از بین برد .

تذکر:

اندازهگیری پشت سر هم با متر کوتاه مجاز نیست .

2)- روش تعیین تحدب و تقعر آجر

وسایل مورد نیاز:

1) متر فلزی یا خط کش با دقت

2) گوّه مدرج

تعیین تقعر آجر:

سطح مورد نظر آجر را روی سطح شیشه ای صاف قرار داده و ارتفاع محلی را که بیشترین فاصله بین آجر وسطح صاف دارد توسط خطکش یا گوّه اندازه می گیریم .

تعیین تحدب آجر :

سطح مقعر آجر را روی سطح شیشه ای صاف قرار داده و فاصله بین چهار گوشه آجر و سطح صاف را با خطکش یا گوّه اندازه می گیریم میانگین اندازه آنها به عنوان تحدب همان آجر گزارش می کنیم.

3)       روش تعیین جذب آب آجر :

ابتدا آجرها را در گرم خانه ژاوون در دمای °C11 - °C110 کاملاً خشک و روطوبت آن را می گیریم و وزن آن را می گیریم

1)     جذب آب آجر پس از 24 ساعت نگه داشتن در آب سرد

2)     جذب آب آجر پس از جوشاندن به مدت 5 ساعت در آب گرم .* روش مناسبی است

                            Aw= درصد جذب آب آجر

                                                Ww=وزن مرطوب وزن آجر بعد از پایان آزمایش

                                                Wd=وزن خشک آجر

شریب اشباء آب:

 

جذب آب پس از 24 ساعت نگهداری در آب سرد

ضریب اشباء آب =

                   جذب اب پس از 5 ساعت جوشاندن در آب گرم         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمایشات آسفالت:

نمونه گیری از مخلوطهای آسفالتی : AASHTO-T168  یا ASTM=D979

نمونه برداری  یا نمونه گیری به اندازه خود آزمایش اهمیت دارد در موقع نمونه گیری احتیاط های لازم را به عمل آورد تانمونه های به دست امده حاوی پارامترهای قابل قبول از کنترل کیفیت محصول باشد .

1)     نمونه گیری آسفالت از روی تصمه نقاله :

به هنگام نمونه برداری تسمه نقاله ها متوقف می کنیم سه منطقه معین در طول تسمه نقاله انتخاب می نماییم و سه نمونه از مخلوط آسفالت گرم موجود روی تسمه را به وسیله ای هم شکل با تسمه انتخاب می نماییم و پس از مخلوط نمودن سه نمونه و کوارتره کردن آن نمونه را برای آزمایش آماده می سازیم .

گدازه ( ابتدانمونه را به صورت مخروط در آورده و سپس بوسیله سطح صافی آن کاملاض پهن کرده و چهار قسمتی می کنیم بوسیله خط کش و سپس دو منطقه دو بردار لم را انتخاب و بقیه را حذف می کنیم ) چهار قسمتی و کردن تقلیل نمودن

2)     نمونه گیری آسفالت از روی کامیون :

لازم است بطور اتفاقی ، از چند کامیون حداقل 3 کامیون نمونه برداری انجام و پس از مخلوط نمودن 3 نمونه یک نمونه معرف برای آزمایش مورد نظر آماده می سازیم .

3)     نمونه گیری آسفالت از سطح جاده قبل از تراکم : ( درست ترین روش همین روش است)

قبل از اینکه آسفالت پخش شده در جاده متراکم گردد نقاطی را انتخاب نموده و با خارج نمودن کلیه مخلوط که در ضخامت مورد نظر ریخته شده نمونه ها را برداشته و پس از مخلوط نمودن محصول چند نقطه ( بهتر است 3 نقطه باشد) یک نمونه اتفاقی و معرف برای آزمایش اختصاص می دهیم .

4)     نمونه برداری از جاده یا نمونه گیری آسفالت از سطح جاده بعد از تراکم آسفالت :

بوسیله مقدرا استوانه ای یا ارّه یا روشهای معمول دیگر چند نقطه را انتخاب نموده و نمونه برداری تا عمق یا ضخامت لایه مورد نظر انجام می گیرد در موقع نمونه گیری باید دقت شود که مصالح ریز دانه یا مواد زائد دیگر به نمونه اصلی اضافه یا چسبیده نباشد.

بزرگترین اندازه کمیاجرایی آسفالت

mm

حداقل وزن مورد نیاز برای آزمایش

نمره8                           26/2

نمره4                          75/4

                          5/9

                          5/12

                           19

                              25

8/1

8/1

6/3

4/5

3/7

1/9

 

 

 

نکته :

بعد از نمونه گیری آسفالت حتماً باید نام مجری طرح ، محل نمونه گیری ، نام کارخانه سازنده آسفالت ، دمای محیط ، دمای آسفالت ، مسافت طی شده آسفالت تا پروژه، تاریخ و ساعت اخذ نمونه، نام نمونه گیر قید شود.

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای هایپرتمپ محفوظ می باشد.

مطالب مرتبط با پست جاری

نظرات ارسال شده

  نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتیرفرش کد امنیتی